Tlačové správy

Späť Aktuálna informácia – hovädzie mäso z chorých zvierat v Poľsku

Dňa 30. 1. 2019 o 21,00 hod. bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) zaslané aktualizované oznámenie „RASFF NEWS“ - Veterinárne kontroly hovädzieho mäsa z Poľska pravdepodobne nevhodného na ľudskú spotrebu, ktoré neboli dôkladne vykonané, z ktorého vyplýva, že predmetné hovädzie mäso bolo distribuované z Poľska aj do 10 členských štátov EÚ, vrátane Slovenska.

Prevádzkovateľ ELKOPOL Sp. z o.o. Kalinowo 98, 07-304 Jasienica Mazowiecka, WNI 14160202 (bitúnok) distribuoval mäso do rozrábkarne Józef Obrzud Firma Handlowo - Usługowa Import - Eksport Ubojnia, 33-386 Podegrodzie ,WNI 12103803, ktorý ho následne distribuoval aj na Slovensko – 3 odberateľom, ktorí spadajú pod úradnú kontrolu orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Zároveň s touto informáciou boli ÚVZ SR zaslané výsledky šetrení RVPS Košice – okolie, ktorá vykonala kontrolu u odberateľa Ladislav Cabai, 044 45 Bidovce 230, pri ktorej bolo zistené dodanie tohto hovädzieho mäsa aj do zariadení spoločného stravovania.

V nadväznosti na obdržané informácie ÚVZ SR okamžite požiadal miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR o vykonanie kontrol v predmetných zariadeniach spoločného stravovania so zameraním sa na výskyt nevyhovujúceho hovädzieho mäsa, zistenie jeho prípadnej ďalšej distribúcie (iným odberateľom, najmä iným zariadeniam spoločného stravovania) a overenie, príp. zabezpečenie jeho stiahnutia z trhu.

ÚVZ SR zároveň požiadal všetky RÚVZ v SR, aby pri výkone kontrol hovädzieho mäsa pôvodom z Poľska v zariadeniach spoločného stravovania overili, či nepochádza od vyššie uvedených prevádzkovateľov v Poľsku. V prípade zistenia hovädzieho mäsa v zariadeniach spoločného stravovania od vyššie uvedených prevádzkovateľov z Poľska sa bude postupovať v súlade so zákonom o potravinách.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky