Tlačové správy

Späť Aktuálna informácia 3 – hovädzie mäso z chorých zvierat v Poľsku

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje k dnešnému dňu do 12.00 h 15 zariadení spoločného stravovania (na základe obdržaných dokumentov zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy), do ktorých bolo distribuované hovädzie mäso z inkriminovaného poľského bitúnka. Mäso sa do zariadení spoločného stravovania (reštaurácie, predškolské, školské zariadenia) dostalo  od dodávateľov, ktorých kontrola spadá do kompetencie orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva na základe hlásených dodávok skontrolovali 14 zariadení spoločného stravovania (ZSS), pri ktorých sa zistilo:

  • inkriminované hovädzie mäso bolo dodané do skontrolovaných zariadení v celkovom množstve cca. 520 kg a následne bolo použité na prípravu rôznych hotových pokrmov, napr. guláš, hovädzie varené s omáčkou, sviečková na smotane
  • v danej súvislosti neboli hlásené zo strany konzumentov skontrolovaných zariadení žiadne zdravotné komplikácie

Kontrola  jedného  zariadenia  spoločného stravovania práve toho času prebieha, informáciu o možnom dodaní poľského hovädzieho mäsa do tohto ZSS obdržal ÚVZ SR dnes, teda 1.02.2019.

Dovoľujeme si uviesť, že pri kontrolách boli zistené rôzne nezrovnalosti, ako napríklad nesprávne informovanie zo strany orgánov štátnej a veterinárnej správy (ÚVZ SR boli zaslané za účelom vykonania kontrol aj prevádzky, v prípade ktorých sa pri kontrole zistilo, že nejde o zariadenia spoločného stravovania, ale o predajne potravín, ktorých kontrola nespadá do kompetencií regionálnych úradov verejného zdravotníctva), ďalšie nezrovnalosti boli v poskytnutých informáciách o dodaných množstvách hovädzieho mäsa alebo jeho pôvodu.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále vykonávajú intenzívne kontroly po celom Slovensku v zariadeniach spoločného stravovania (ZSS)  so zameraním sa na výskyt inkriminovaného hovädzieho mäsa, zabezpečenie jeho stiahnutia  z trhu, zistenia spôsobu likvidácie a zistenia prípadnej ďalšej distribúcie (iným odberateľom, najmä iným zariadeniam spoločného stravovania). Kontroly po celom Slovensku hlavný hygienik SR Ján Mikas nariadil už 29. januára, kedy bolo zo strany Poľska deklarované, že inkriminované hovädzie mäso sa nedostalo za poľské hranice.

Celý systém nákupu surovín je v kompetencii jednotlivých prevádzkovateľov zariadení školského stravovania. Prevádzkovatelia sú plne zodpovední za nastavenie podmienok verejného obstarávania, ktoré je v ich kompetencii.

Kontrolu na úseku zariadení školského stravovania vykonávajú pracovníci odborov hygieny detí a mládeže na  jednotlivých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva buď cielene alebo v zmysle plánu kontrol.   V prípade kontroly mäsa sa kontroluje jeho vysledovateľnosť.

V prípade, že sa do niektorých školských stravovacích zariadení dostane nevyhovujúce mäso, ide o porušenie povinností prevádzkovateľov zariadení školského stravovania, nakoľko  v zmysle metodiky materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, vypracovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je povinnosťou prevádzkovateľov žiadať doložiť všetky relevantné dokumenty pri obstarávaní tovaru.

V tejto oblasti plánujeme intenzívne spolupracovať so zodpovednými pracovníkmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pracovníci odborov hygieny detí a mládeže realizujú spoločné odborné semináre s metodičkami školského  stravovania pri okresných úradoch, ktoré taktiež v rámci kontrol sa  zameriavajú najmä na kontrolu dokumentácie. Potrebné budú zvýšené kontroly ako zo strany odborných pracovníkov regionálnych úradov v SR, tak zo strany metodičiek školského stravovania, či si prevádzkovatelia plnia všetky svoje povinnosti. Predpokladom úspešnej prevencie je včasné informovanie zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá je orgánom úradnej kontroly potravín na tomto úseku.