Tlačové správy

Späť Aktuálna informácia 2 - hovädzie mäso z chorých zvierat v Poľsku

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) disponuje informáciami, ktoré poskytla Štátna veterinárna a potravinová správa SR (SVPS SR) na základe kontroly príslušných RVPS (regionálne veterinárne a potravinové správy) od všetkých 3 odberateľov inkriminovaného hovädzieho mäsa z Poľska.

Pri kontrolách a overovaní údajov sa zistilo dodanie nielen do zariadení spoločného stravovania - reštaurácií, školských, predškolských zariadení (Prešovský, Košický kraj), ale aj do maloobchodných prevádzok, ktorých kontrola nespadá do kompetencií regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

Hygienici okamžite po obdržaní informácií od ŠVPS SR začali vykonávať cielené kontroly v predmetných zariadeniach so zameraním sa na výskyt inkriminovaného hovädzieho mäsa, zabezpečenie ich stiahnutia z trhu, zistenia spôsobu likvidácie a zistenia  jeho prípadnej ďalšej distribúcie (iným odberateľom, najmä iným zariadeniam spoločného stravovania). Po obdržaní výsledkov kontrol hygienikov z príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva bude ÚVZ SR verejnosť informovať.

Naďalej prebiehajú intenzívne kontroly po celom Slovensku zo strany všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva aj v iných zariadeniach spoločného stravovania - zamerané na hovädzie mäso pôvodom z Poľska.

Doposiaľ z poskytnutých údajov od ŠVPS SR vyplýva, že mäso bolo dodané do troch školských stravovacích zariadení v Košickom kraji, jedného školského stravovacieho zariadenia v Prešovskom kraji a dvoch reštaurácií v Košickom kraji a dvoch reštaurácií v Prešovskom kraji.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky