Tlačové správy

Späť 31. máj – Svetový deň bez tabaku 2017

Sme na dobrej ceste – fajčí stále menej Slovákov

Nastúpili sme na správny trend - počet fajčiarov u nás neustále klesá. Zbaviť sa závislosti od tabaku už presne rok pomáha aj telefonická linka na odvykanie od fajčenia. Rovnako aj vyškolení odborníci v poradniach zdravia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Pred desiatimi rokmi fajčilo okolo 40 percent populácie na Slovensku, dnes je to 23-25 percent. Heslom tohtoročného Svetového dňa bez tabaku, ktorý oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne je: „Tabak – hrozba pre rozvoj“.

„Užívanie tabakových výrobkov má negatívny dopad nielen na zdravie, ale aj na ekonomiku, urbanizáciu a ďalšie oblasti života spoločnosti. WHO za jednu z priorít boja proti fajčeniu pokladá zlepšenie informovania o nepriaznivých následkoch fajčenia v mladom veku, podporu všetkých aktivít a ochranu detí a mládeže pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením,“ hovorí Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik SR.

Neškodí len tabak

Priaznivému trendu poklesu fajčenia u nás napomáha aj legislatíva, cenové a daňové opatrenia, aktivity poradenských centier regionálnych úradov verejného zdravotníctva, edukácia a zvyšovanie zdravotného uvedomenia. „Prestať fajčiť nie je jednoduché, vyžaduje si to pevnú vôľu a neustálu motiváciu. Naopak, prevenciu proti fajčeniu je potrebné vnímať komplexne a zvýšenú pozornosť venovať najmä mládeži. Tabak je iba jeden z rizikových faktorov, ďalšími sú nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatok pohybu, nezdravá, nevyvážená a nepravidelná strava. Všetky sa navzájom ovplyvňujú, preto je namieste motivovať mladých ľudí pozitívnymi príkladmi a spôsobmi. Častokrát sa nám ako úspešné formy prevencie osvedčili rôzne zaujímavé formy, ktorými deťom a mladým ľuďom vysvetľujeme dôležitosť zdravého životného štýlu, ku ktorému tabak a alkohol, či nesprávne stravovanie nepatria. Nehovoríme iba o negatívach, vyzdvihujeme pozitíva, ktoré život bez tabaku prináša,“ zdôrazňuje hlavný hygienik SR.

Diagnostika i odporúčania

V súlade so zákonom č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola dňa 20. 5. 2016 zriadená telefonická linka na odvykanie od fajčenia. Prevádzku telefonickej linky zabezpečujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v dvojtýždenných intervaloch. Prevádzka telefonickej linky s číslom 0908 222 722 je v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.

„Za rok fungovania sme zaznamenali 2 412 hovorov. Opodstatnených telefonátov, pri ktorých naši odborníci poskytli diagnostiku, vysvetlili spôsoby odvykania od fajčenia, prípadne poskytli odporúčania na poradenské centrá, bolo 1 212, čiže polovica. Žiaľ, neraz si občania linku zamieňajú s protidrogovou linkou, ale nájdu sa aj osoby, ktoré linku zneužívajú,“ konštatuje Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, vedúci odboru podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Po úvodnom vysokom záujme, kedy na linku zavolalo v priemere tridsať osôb za deň, sa za posledné mesiace ich počet ustálil v priemere na šesť denne. Väčší záujem majú muži, tvorili až 82 percent volajúcich. Celkový priemerný vek volajúcich bol 36 rokov, najmladší mal 13 rokov, najstarší 83, pričom až 71 percent záujemcov malo záujem navštíviť po telefonickom rozhovore odborníkov v poradni na odvykanie od fajčenia.

Fajčiari vs. nefajčiari

Trend poklesu fajčenia odborníkov teší. Zákon o ochrane nefajčiarov vytvoril podmienky pre ochranu nefajčiarov. Priniesol zmeny týkajúce sa reštaurácií, oddelili sa fajčiarske časti priestoru. Súčasne sa tým vytvoril v reštauráciách priestor aj pre nefajčiarov. Dlhodobá snaha uplatňovať vyvážený a citlivý prístup pre obe skupiny obyvateľov sa prejavila na poklese počtu fajčiarov, aj keď stále je priestor na zlepšovanie. „Radikálne zákazy a príkazy nie sú riešením. Naše právne normy sú dostatočné a priaznivé výsledky prináša i pomoc odborníkov v poradenských a liečebných centrách,“  uzatvára hlavný hygienik SR.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky