Tlačové správy

Späť 289. a 290. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí

 1. Výzva pre verejnosť

Upozorňujeme, že epidemiologická situácia na Slovensku je stále veľmi krehká a nestabilná a COVID-19 sa šíri komunitne. Každodenná prax nám ukazuje, ako ľahko a rýchlo sa dokáže ochorenie prenášať medzi ľuďmi.

Prosíme preto obyvateľov, aby sa zamysleli nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky: zvažujte, či sa napríklad tovar nedá z uvedenej predajne objednať online, alebo či sa nedá zvoliť čas, kedy je v prevádzkach obchodu a služieb menej ľudí.

Otvorenie prevádzok prinesie so sebou zvýšený pohyb ľudí a väčší počet medziľudských kontaktov. Je preto nevyhnutné, aby ste dôsledne dbali na povinné nosenie respirátorov v interiéroch s prekrytými ústami a nosom, dôkladnú hygienu rúk a udržiavanie si odstupov od iných ľudí. V prevádzkach uprednostňujte vopred premyslené nakupovanie viacerých vecí naraz a vyhnite sa tak opakovaným návštevám.

Žiadame prevádzkovateľov, aby k dodržiavaniu nastavených podmienok pristupovali zodpovedne: aby dbali na dôsledné dodržiavanie kapacitných obmedzení, pravidelné vetranie a dezinfekciu plôch a dohliadli na riadne prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavanie rozostupov vo svojom zariadení či prevádzke. 

Ľahkovážnym prístupom situácii nepomôžete. Práve naopak, nedodržiavaním protiepidemických opatrení prispejete k ďalšiemu nekontrolovanému šíreniu nákazy a v konečnom dôsledku pôjdete jedine proti sebe a komunite, v ktorej žijete.

 1. Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Účinnosť vyhlášky: 10.12.2021

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:

 1. Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb
  • Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce
  • Zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP
 2. Bohoslužby
  • V režime OP je maximálna povolená kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí
  • Režim OP sa nevzťahuje na výkon individuálnej pastoračnej činnosti
 3. Sobášne obrady a obrady krstu
  • Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)
 4. Pohrebné obrady
  • Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:

 • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
 • ďalšie opatrenia sú vymenované priamo vo vyhláške
 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie)
 1. Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona
 2. Voľby
 3. Profesionálne športové súťaže (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek f)
  • Bez účasti divákov
  • Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)
 4. Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport
  • Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.  
 • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.

Všeobecné opatrenia platia pre všetky povolené HP, pričom niektoré druhy HP majú vo vyhláške stanovené ešte špecifické podmienky pre ich organizáciu (napríklad sobášne obrady a obrady krstu a podobne - čo sme už vypísali vyššie).

!

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia. 

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie: 

 • Očkovaní (O):
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou 
  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • Prekonaní (P):
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 1. Vyhláška k činnosti prevádzok

Účinnosť vyhlášky: 10.12.2021

Vyhláška v plnom znení tu

V režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status) môžu fungovať:

 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Zásielkový predaj tovarov
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • Práčovne a čistiarne
 • Čerpacie stanice
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta
 • Taxislužby
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • Zberné dvory
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
 • Obchodné domy (Znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne šatstva iba v režime OP.)
 • Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu

Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
 • Predajne drogérie
 • Predajne novín a tlačovín
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • Oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení
 • Kľúčové služby
 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím

Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

Len v režime OTP môžu fungovať:

 • hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia

Len v režime OP môžu od 10. decembra fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

 • Prevádzky fitness (od 5:00 do 22:00)
 • Autoškoly
 • Kaderníctva, holičstvá, prevádzky manikúr alebo pedikúr (od 5:00 do 22:00)
 • Lanovky, vleky
 • Ostatné prevádzky obchodu môžu byť od 10. decembra otvorené len v režime OP. Iné ako uvedené prevádzky služieb nemôžu byť otvorené. 

Len v režime OP môžu od 25. decembra fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

 • Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, pričom pre svojich ubytovaných hostí môžu mať otvorené aj reštaurácie a wellness, ktoré sú ich súčasťou
 • Do hotelov a podobných ubytovacích zariadení musia mať osoby v režime OP navyše potrebný negatívny výsledok testu (opísané nižšie v texte)

Podmienky pre otvorené prevádzky: 

 • umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom
 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime

Kapacitné obmedzenia:

 • 1 osoba na 25 štvorcových metrov 
 • ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky 

Taxislužby

 • obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti)
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom

Obchodné domy:

 • Musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie.
 • Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou.
 • Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo:

 • otvorené môžu byť len kaderníctva, holičstvá, manikúra a pedikúra
 • len pre OP
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom 

Autoškoly, školiace strediská inštruktorov:

 • otvorené len pre OP
 • po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéru
 • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky
 • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára
 • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30
 • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania

 • Môžu fungovať v režime OTP iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia
 • Od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre iné účely, avšak len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19:
  • Rt-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo
  • Antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo
  • Nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste
 • Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania platí obmedzenie kapacity na 75%
 • Zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú
 • Reštaurácie a wellness, ktoré sú súčasťou hotelov, musia postupovať podľa pravidiel uvedených vo vyhláškach. Znamená to, že napríklad hotelové reštaurácie môžu vo svojich priestoroch poskytovať jedlo pre ubytovaných návštevníkov, nie však organizovať oslavy a iné podujatia.

Lanovky a vleky:

 • len v režime OP
 • maximálna kapacita uzavretých kabínkových lanoviek 25 %
 • iné lanovky a vleky bez kapacitných obmedzení, ale za dodržania ostatných platných protiepidemických opatrení (napr. pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb, dodržanie odstupu a pod.)

Fitness centrá:

 • len v režime OP
 • maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí
 • viesť zoznam návštevníkov prevádzky

Wellness v ubytovacích zariadeniach

 • maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí.

!

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OTP rozumie:

 • Očkovaní (O):
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
  • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • Testovaní (T):
  • negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
  • negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu
 • Prekonaní (P):
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky