Testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách

Od 11.3.2013 platí v EÚ zákaz uvedenia na trh kozmetických výrobkov (KV), ktorých konečné zloženie, zložky alebo kombinácie zložiek boli za účelom splnenia požiadaviek nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (ďalej len „nariadenie“) pre účely posúdenia bezpečnosti KV testované na zvieratách.

čl. 18 nariadenia sú uvedené bližšie informácie ohľadom zákazu uvedenia na trh KV alebo zložiek, zákazu vykonávania testov KV na zvieratách, ako aj ďalšie informácie o alternatívnych metódach testovania na zvieratách a o výnimkách.