„Takto trávim svoj voľný čas“ – deti nakreslia, ako zmysluplne tráviť voľný čas - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2022

Tak ako každý rok, aj v roku 2022 si budeme pripomínať Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorým je každoročne 26. jún. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ako prejav odhodlania posilniť opatrenia a spoluprácu pri dosahovaní cieľa, ktorým je spoločnosť bez drogových závislostí. Témou medzinárodného dňa je pre tento rok ,,Riešenie drogových výziev v zdravotných a humanitárnych krízach“ (,,Addressing drug challenges in health and humanitarian crises”).

Medzinárodný deň je dňom, ktorý je určený na zdieľanie dát, výsledkov výskumov, ako aj ďalších dôležitých informácií. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o návykových látkach a ich dopade na spoločnosť. Dôležité je teda  uviesť, že približne 83 miliónov alebo 28,9 % dospelých (vo veku od 15 – 64 rokov) v Európskej únii aspoň raz počas života užilo nelegálne drogy. Najčastejšie vyskúšanou drogou je kanabis a častejšie uvádzajú skúsenosti s užívaním drog muži.

Odhadom asi 35 miliónov ľudí vo svete trpí poruchami, ktoré sú spojené s užívaním drog. Ľudia so závislosťou majú často jeden alebo viacero zdravotných problémov, ako sú napr. ochorenia pľúc alebo srdca, nádorové ochorenia alebo duševné ochorenia. Je napríklad známe, že tabakový dym môže spôsobiť viaceré typy nádorových ochorení, metamfetamín môže spôsobiť vážne problémy so zubami známe ako meth mouth, a že opioidy môžu viesť k predávkovaniu a smrti.

Výtvarná aktivita „Takto trávim svoj voľný čas“

S príchodom letných prázdnin a pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nelegálnemu obchodovaniu s nimi je tu čas na to, aby sme sa zamysleli, ako trávia voľný čas deti a mládež. Spôsob trávenia voľného času je dobrovoľnou voľbou každého. Zdravý spôsob využitia voľného času by však nemal zahŕňať užívanie návykových látok za účelom získania nových priateľov či posilnenia už existujúcich kontaktov vzhľadom na to, že konzumácia návykových látok je spojená s množstvo negatívnych zdravotných účinkov.

Pri tejto príležitosti bude prebiehať od 22. do 30 júna 2022 v pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR výtvarná aktivita s názvom „Takto trávim svoj voľný čas“. Výtvarná aktivita je určená pre deti a mládež vo vekovej skupine 10-15 rokov. Úlohou detí a mládeže bude nakresliť kresbu, v ktorej znázornia ako trávia voľný čas. Cieľom výtvarnej aktivity je zvýšiť povedomie o téme návykových látok, pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja a zmysluplného trávenia voľného času.

V prípade záujmu o účasť kontaktujte Odbory podpory zdravia a výchovy k zdraviu na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR. Zoznam regionálnych úradov verejného zdravotníctva je dostupný na: https://bit.ly/ruvz_sr.


Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu