Svetový deň vody v Gabčíkove

Dňa 19. marca 2015 sa v Kultúrnom dome v Gabčíkove pri príležitosti Svetového dňa vody 2015 a realizácie projektu Kvalita pitnej vody a vedľajšie produkty dezinfekcie uskutočnila beseda Pitná voda v Gabčíkove. Besedu pripravil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Nitra (Odštepný závod Dunajská Streda) a obcou Gabčíkovo.

Na besede odzneli v rámci programu odzneli 4 prednášky:

  • Svetový deň vody, Kvalita pitnej vody v Gabčíkove,
  • Projekt Kvalita pitnej vody a vedľajšie produkty dezinfekcie – miestny vodovod Gabčíkovo,
  • Potenciálne rizika znečistenia zdrojov pitných vôd v lokalite Gabčíkovo.

Prednášky sa zamerali nielen na všeobecný význam vody a stav zásobovania pitnou vodou v obci Gabčíkovo, ale zdôraznili význam zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a priblížili občanom snahu o jej zvyšovanie prostredníctvom projektu Kvalita pitnej vody a vedľajšie produkty dezinfekcie – miestny vodovod Gabčíkovo. Za Úrad verejného zdravotníctva SR na projekte participovali Národné referenčné centrum pre ekotoxikológiu a Odbor hygieny životného prostredia. Cieľom projektu, ktorého realizácia začala v roku 2012 je ochrana zdravia pred nežiaducimi účinkami vedľajších produktov dezinfekcie a overenie prevádzky verejného vodovodu s obmedzením, resp. vynechaním chemickej dezinfekcie na báze chlóru. Posledná z prednášok upozornila občanov na riziká, ktoré prináša využívanie vlastných zdrojov pitnej vody. Po prednáškach bolo záujemcov poskytnuté bezplatné orientačné vyšetrenie dusičnanov vo vzorkách vody zo studní a celkovej tvrdosti vody vo vzorkách vody zo studní aj z verejného vodovodu.

Na besede sa zúčastnilo cca 30 občanov, ktorí prejavili záujem aj o bezplatné vyšetrenie vzoriek vôd. Celkovo bolo orientačne vyšetrených 37 vzoriek vôd, ktoré mali v obidvoch ukazovateľoch vyhovujúce výsledky. Občania boli upozornení, že ide len o orientačné vyšetrenie vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody, získané výsledky nezaručujú celkovú zdravotnú bezpečnosť pitnej vody a na jej spoľahlivé preukázanie sú potrebné ďalšie analýzy.

Spracovala: RNDr. Zuzana Valovičová, ÚVZ SR