Svetový deň vody 2019 – Výsledky analýz ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody poskytol dňa 21. marca 2019 verejnosti bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti).

Nevyhovujúce výsledky analyzovaných ukazovateľov sú označené červenou farbou. Z celkového počtu 287 analyzovaných vzoriek nevyhovelo požiadavkám limitných hodnôt, ktoré sú definované vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v ukazovateli dusičnany 66 vzoriek a v ukazovateli dusitany 6 vzoriek.

UKAZOVATEĽ: LIMIT

  • Dusičnany 50 mg/l
  • Dusitany 0,5 mg/l

Ani vyhovujúce výsledky v ukazovateľoch dusičnany a dusitany však nie sú dostatočné na preukázanie toho, či je voda z individuálneho zdroja PITNÁ a ZDRAVOTNE BEZPEČNÁ. Na takéto posúdenie je potrebné vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru (podľa citovaného nariadenia).

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 02/492 84 383.

Príloha: Výsledky analýz vzoriek vôd vyšetrených pri príležitosti „Svetového dňa vody 2019“ (pdf, 258 kB)

Čo má vedieť majiteľ studne:

  • Kvalitu vody zo studne môže spoľahlivo potvrdiť len analýza v akreditovanom laboratóriu. Priezračne čistá voda zo studne s dobrou chuťou nie je záruka, že je na pitie a je vyhovujúca a bezpečná pre použitie v domácnosti. Za kvalitu vody v studni zodpovedá majiteľ. Orgány verejného zdravotníctva iniciatívne nemonitorujú studne pre individuálne zásobovanie.
  • Rozbory vody by sa mali vykonávať 1 - 2 x ročne, v rôznom ročnom období. Ak sa kvalita vody v studni minimálne 3 roky nezmenila, interval vyšetrení je možné predĺžiť. Mimoriadne rozbory je vhodné vykonať napríklad po záplavách, po opravách a čistení studní, ale aj ak máte akúkoľvek pochybnosť o kvalite vody a keď sa zmenia jej senzorické vlastností.
  • Analýza kvality vody sa pri domových studniach vykonáva obvykle v rozsahu minimálnej analýzy kvality pitnej vody a podľa platnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva zahŕňa 25 ukazovateľov. Vyšetrujú sa mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické ukazovatele, ktoré poskytujú základný obraz o kvalite vody, indikujú znečistenie, prípadne sú v studniach často prekračované.
  • Používanie mikrobiologicky kontaminovanej vody je rizikom nielen na pitie, ale i na polievanie plodín, iné domáce účely i sprchovanie. Voda zo studne s nevyhovujúcou mikrobiologickou a biologickou kvalitou môže spôsobiť predovšetkým črevné a hnačkové ochorenia (gastroenteritída, bakteriálna dyzentéria, vírusová hepatitída A, leptospiróza, brušný týfus, parazitárne ochorenia). Ďalšie zdravotné riziko predstavujú zvýšené koncentrácie chemických látok (dusičnany, dusitany, pesticídy, ťažké kovy), ktoré môžu spôsobiť okrem akútnych poškodení organizmu pri dlhodobom príjme aj chronické ochorenia.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky