Svetový deň vody 2018 – Výsledky analýz ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody poskytol dňa 21. marca 2018 verejnosti bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti).

Nevyhovujúce výsledky analyzovaných ukazovateľov sú označené červenou farbou. Z celkového počtu 317 analyzovaných vzoriek nevyhovelo požiadavkám limitných hodnôt, ktoré sú definované vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v ukazovateli dusičnany 74 vzoriek a v ukazovateli dusitany 3 vzorky.

UKAZOVATEĽ / LIMIT

  • Dusičnany: 50 mg/l
  • Dusitany: 0,5 mg/l

Ani vyhovujúce výsledky v ukazovateľoch dusičnany a dusitany však nie sú dostatočné na preukázanie toho, či je voda z individuálneho zdroja PITNÁ a ZDRAVOTNE BEZPEČNÁ. Na takéto posúdenie je potrebné vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru (podľa citovaného nariadenia).

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 02/492 84 383.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha: Výsledky analýz vzoriek vôd vyšetrených pri príležitosti „Svetového dňa vody 2018" (pdf, 438 kB)