Svetový deň vody 2017 - Vyhodnotenie analýz ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody poskytol dňa 22. marca 2017 verejnosti bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti).

Nevyhovujúce výsledky analyzovaných ukazovateľov sú označené červenou farbou. Z celkového počtu 244 analyzovaných vzoriek nevyhovelo požiadavkám limitných hodnôt, ktoré sú definované nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov v ukazovateli dusičnany 72 vzoriek a v ukazovateli dusitany 1 vzorka.

Ukazovateľ / Limit

  • DUSIČNANY: 50 mg/l
  • DUSITANY: 0,5 mg/l

Ani vyhovujúce výsledky v ukazovateľoch dusičnany a dusitany však nie sú dostatočné na preukázanie toho, či je voda z individuálneho zdroja PITNÁ a ZDRAVOTNE BEZPEČNÁ. Na takéto posúdenie je potrebné vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru (podľa citovaného nariadenia).

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 02/492 84 383.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha: Výsledky analýz vzoriek vody k SVD 2017 (pdf, 144 kB)