Svetový deň vody 2014 ,,Voda a energia“

Voda a energia sú úzko prepojené a navzájom na sebe závislé. Prijaté rozhodnutia a opatrenia v jednej doméne môžu významne ovplyvniť celkové dianie, či už pozitívne alebo negatívne. Obchody je potrebné riešiť tak, aby sa podarilo zamedziť negatívnym dopadom a podporili sa možnosti pre spoluprácu. Voda a energia majú zásadný a priamy vplyv na zmiernenie chudoby. Mnohé z rozvojových miléniových cieľov priamo závisia od výrazného zlepšenia prístupu k vode, sanitácii, energii a energetickým zdrojom. Voda a energia môžu byť zväzujúcimi obmedzeniami pre hospodársky rast krajiny .

Spotreba energie a vody bude stúpať s rastom počtu obyvateľov. Odhaduje sa, že do roku 2030 sa dopyt po obnoviteľnej energii zvýši o 60% a celosvetová spotreba energie vzrastie približne o 50%. So zvyšujúcou sa poľnohospodárskou výrobou sa samozrejme zvýši aj spotreba vody a spotreba energie, čo môže viesť k rivalite medzi užívateľmi a zúčastnenými stranami.

V strategickom plánovaní je potrebné vziať do úvahy niekoľko sociálnych a environmentálnych rizík súvisiacich s vodou a energiou, vrátane nasledujúcich:

Zvýšenie odberu vody a energie: S rastúcim dopytom po vode a s jej obmedzenou dostupnosťou prichádza do úvahy, že vzrastie rivalita o prístup k vode. Rivalita narúša podiel udržateľnosti systému.

Zabezpečenie prístupu k vode a energii: Prístup k vode pre domáce a výrobné účely (poľnohospodárstvo, priemysel a iné ekonomické činnosti) má priamy vplyv na chudobu a bezpečnosť potravín.

Neudržateľné dodávky vody a energie: Neudržateľné zásobovanie vodou alebo energiou vedie k fyzickému vyčerpaniu zdrojov, ktoré ohrozuje dostupnosť vody a energie v budúcnosti.

Zmena klímy: Je globálny jav prebiehajúci relatívne veľmi dlhú dobu jedným smerom, napr. k otepleniu alebo ochladeniu, ktorý môže mať v rôznych oblastiach rôzne prejavy rozdielnej intenzity. Využívanie prírodných zdrojov a stresové faktory ovplyvňujú všetky regióny. Narúša sa globálna ekologická rovnováha, ktorá je pozorovaná v podobe zmeny klímy.

Všeobecné fakty

Vodné elektrárne: Vodná elektráreň je najväčším obnoviteľným zdrojom pre výrobu elektrickej energie a do roku 2035 sa očakáva, že jej podiel na celkovej výrobe elektriny bude 16%.

Vodné elektrárne, výroba energie a použitie vody: Aj keď väčšina vody použitej na výrobu energie vo vodných elektrárňach sa do riek vracia späť, existujú významné vplyvy na kvalitu riečneho toku.

Priemyselné použitie vody: Zhruba 75% všetkých priemyselných odberov vody sú využívané na výrobu energie.

Financovanie vody: Do roku 2015 rozvojové krajiny vyžiadajú financovanie 103 mld. $ ročne pre vodu, sanitáciu a čistiarne odpadových vôd.

Vodná doprava: Riečna vnútrozemská doprava je viac ako trojnásobne energeticky účinnejšia ako doprava cestnými nákladnými vozidlami a o 40% účinnejšia ako železničná doprava.

Bioplyn vyrobený z odpadových vôd: V Štokholme jazdia verejné autobusy, nákladné autá, ktoré vezú odpad a taxíky na bioplyn vyprodukovaný v čistiarňach odpadových vôd.

Bionafta a voda: Cieľom Číny je do roku 2020 produkovať 12 miliónov metrických ton bionafty, čo si vyžaduje množstvo vody približne ekvivalentné ročnému prietoku Žltej rieky.

Z dokumentov dostupných na stránke http://www.unwater.org/worldwaterday/campaign-materials/documents-andinformation-resources/en/ voľne preložila Mgr. Eva Kaňková (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).