Svetový deň vody 2012

Spotreba vody každý rok stúpa. Postupne sa tak zvyšuje aj jej nedostatok, čo samozrejme súvisí aj so zmenou klimatických pomerov na Zemi. Voda je najrozšírenejšou zlúčeninou v prírode. Je základným komponentom živých organizmov a dôležitou zložkou biologického materiálu. Podieľa sa na všetkých procesoch prebiehajúcich v tele človeka.

Myšlienka svetového dňa vody 2012 - ,,Voda a bezpečnosť potravín“ sa zrodila už v roku 2011 na seminári o vode a potravinách, ktorý sa konal v Štokholme k príležitosti Svetového týždňa vody. Alexander Müller, zástupca generálneho riaditeľa Riadenia prírodných zdrojov a životného prostredia Organizácie potravín a poľnohospodárstva, pripomenul dôležitosť vodného prvku v potravinovej bezpečnosti nasledovným: ,,nasýťme svet vhodným spôsobom“.

Veľký nedostatok vody ohrozí potravinovú bezpečnosť. Bezpečnosť potravín existuje, keď všetci ľudia majú fyzický, sociálny a ekonomický prístup k dostatočnému množstvu bezpečných a výživných potravín na uspokojenie svojich potrieb a pre svoj aktívny a zdravý život.

Našťastie Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú dostatok zdrojov pitnej vody. A to nielen čo sa týka množstva ale aj kvality. Z hľadiska kvality vody je dôležité, že okolo 85 % zdrojov pitnej vody predstavujú na Slovensku podzemné vody, ktoré sú v menšej miere vystavené negatívnym vplyvom znečistenia a sú menej náročné na úpravu ako povrchové vody.

Zdravotnú bezpečnosť a požiadavky na kvalitu ustanovuje u nás zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktoré sú v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Kvalita pitnej vody sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického, ale aj z hľadiska zdravotnej bezpečnosti. Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity alebo látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.

Ďalším dôvodom prečo je voda taká dôležitá je, že je súčasťou každého výrobného procesu. Tieto procesy sa týkajú aj produkcie bezpečných potravín, ktoré priamo vplývajú na naše zdravie.

Tak, ako je zadefinovaný všeobecný koncept potravinovej bezpečnosti a ľudské právo na prístup k čistej vode a sanitácii, je na osobitnom prístupe každého jednotlivca, aby týmito potravinami a vodou neplytval.