Svetový deň diabetu - Zdravotná sestra a diabetes

S cukrovkou žije vo svete vyše 420 miliónov ľudí,  no na Slovensku sa eviduje 355 895 osôb v diabetologických  ambulanciách za rok 2018. Deň diabetu pripadá každoročne na 14. novembra a jeho témou v roku 2020 je „Zdravotná sestra a diabetes“. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o zásadnej úlohe, ktorú zdravotné sestry zohrávajú pri podpore ľudí trpiacich cukrovkou.

Sestry v súčasnosti tvoria viac ako polovicu globálnej pracovnej sily v zdravotníctve a robia vynikajúcu prácu na podporu ľudí žijúcich so širokou škálou zdravotných problémov. 

Ich podporu potrebujú aj ľudia, ktorí buď trpia cukrovkou, alebo je u nich riziko vzniku ochorenia.

Pretože počet ľudí s cukrovkou na celom svete neustále rastie, úloha zdravotných sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov je pri zvládaní dopadov ochorenia čoraz dôležitejšia .

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a vláda, musia uznať význam investícií do vzdelávania a odbornej prípravy zdravotných sestier. Vďaka správnej odbornosti, môžu zdravotné sestry správne pristupovať  k ľuďom postihnutých cukrovkou.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) :

  • Zdravotné sestry tvoria 59% zdravotníckych pracovníkov
  • Celosvetová pracovná sila pre ošetrovateľstvo je 27,9 milióna, z toho 19,3 milióna sú profesionálne zdravotné sestry (Slovensko – 31 061 zdr. sestier k r.2018)
  • Celosvetový nedostatok sestier bol v roku 2018 5,9 mil., 89% tohto nedostatku je sústredených v krajinách s nízkym a stredným príjmom

Je potrebné, aby sa zvýšil počet vyškolených a zamestnaných sestier ročne o 8%, aby sa do roku 2030 podarilo prekonať alarmujúce nedostatky v danej profesii.

WHO odhaduje, že celkové investície potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v Cieľoch sociálneho rozvoja do roku 2030 sú 3,9 bilióna USD - 40% z nich by malo byť určených na odmeňovanie pracovníkov v zdravotníctve.

Ľudia, ktorí trpia cukrovkou, čelia mnohým výzvam a vzdelanie je nevyhnutné pre zručnosť zdravotných sestier, ktoré ich majú podporovať. IDF chce zdravotným sestrám uľahčiť príležitosti dozvedieť sa viac o tomto ochorení a absolvovať školenie, aby mohli byť pre ľudí s cukrovkou plnohodnotnou pomocou.

K dispozícii je online kurz - Úloha pedagóga v oblasti cukrovky - ktorý pomáha sestrám posúdiť, čo vedia o cukrovke, a zlepšiť ich vedomosti a porozumenie stavu. 
Registrácia tu: