Svetový deň boja proti AIDS: Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. Tohtoročná téma Svetového dňa boja proti AIDS 2019 je "Komunity zohrávajú nezastupiteľnú úlohu". Komunita je dôležitým pilierom podpory. Sú to všetci, ktorí sú danou problematikou postihnutí priamo, ale aj všetci tí, ktorí v danej veci pomáhajú či dokážu pomôcť.

Skorá diagnostika a včasná liečba znamenajú pre osobu s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život - dochádza k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby, k zmenám sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog. Testovanie na prítomnosť anti- HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS je prevencia.

Vyšetrenie anti – HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Testovanie ponúka Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ v SR), oddelenia klinickej mikrobiológie nemocníc či testovacie centrum HIV Checkpoint v Bratislave. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.

Poskytujeme bezplatný odber
„Odborní pracovníci poskytujú v Poradniach pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR bezplatné osobné, telefonické, emailové poradenstvo a anonymný bezplatný odber. Navyše, telefonické a emailové konzultácie ponúkajú pre záujemcov všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, nielen tie, pri ktorých sú zriadené špecializované poradne. V roku 2018 sme poskytli 678 osobných konzultácií a viac ako 800 vyšetrení anti-HIV protilátok“
uviedol hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných RÚVZ v SR

  • Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Žiar nad Hronom
  • Žilinský kraj: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Žilina
  • Trnavský kraj: Trnava, Galanta, Dunajská Streda
  • Prešovský kraj: Bardejov, Poprad, Prešov, Svidník
  • Košický kraj: Košice, Trebišov
  • Nitriansky kraj: Nitra

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie a onkologické ochorenia.

„Slovenská republika patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie, avšak v poslednom období pozorujeme nárast počtu nových prípadov, najmä v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Zvyšujúce sa číslo nových prípadov môže byť aj dôsledkom toho, že ľudia sa na základe osvety rozhodnú pre vyšetrenie anti-HIV protilátok. V roku 2018 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. Celkovo bolo diagnostikovaných 102 nových prípadov HIV infekcie, značný podiel na diagnostikovaných prípadoch mali cudzinci“  povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31. 10. 2019, bolo u občanov SR i cudzincov zaznamenaných 1 160 prípadov infekcie vírusom HIV. U 123 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS. Bolo zaznamenaných 74 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 55 v štádiu AIDS).

V roku 2019, k 31.10.2019, bol v SR zaznamenaný nadpriemerný počet novo diagnostikovaných prípadov HIV infekcií. Na celkovom počte nových prípadov sa významne podieľali prípady diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte na Slovensku. U občanov SR bolo od 1.1.2019 k 31.10.2019 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 65 nových prípadov HIV, u cudzincov pri ich pobyte v SR bolo hlásených 23 nových prípadov. Evidujeme päť prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a dve úmrtia pacientov s HIV infekciou. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Ku koncu roka 2018 bolo celosvetovo evidovaných 37,9 milióna ľudí žijúcich s HIV infekciou - testovaných bolo 79%, 62% podstúpilo liečbu a 53% dosiahlo potlačenie HIV vírusu bez rizika infikovania iných osôb.

Ďalšie informácie je možné nájsť tu:
https://www.unaids.org/en/resources/campaigns/WAD_2019
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/12/01/default-calendar/world-aids-day-2019-communities-make-the-difference