Svetový deň AIDS 2018

Dňa 1. decembra si každoročne v Slovenskej republike a aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS, ktorý bol zavedený Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1988. Tento rok má Svetový deň AIDS 30.výročie.

Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutím tejto stužky vyjadrujeme našu solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. V tento deň sú oveľa intenzívnejšie aktivity odborníkov a aj laikov, ktoré sú zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení. Tohtoročná téma Svetového dňa AIDS 2018 je "Poznaj svoj status".

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti. Počet ľudí s HIV/AIDS neustále narastá a ochorenie je aj napriek všetkým snahám stále nevyliečiteľné a končí smrťou. Prevencia je jediný a zároveň najúčinnejší prostriedok v zabránení šírenia infekcie HIV/AIDS. Základom prevencie je testovanie na HIV. Testovanie na HIV je nevyhnutné pre čo najrýchlejšie zahájenie liečby a zabezpečenie toho, aby všetci ľudia žijúci s HIV mohli viesť zdravý a produktívny život. Dostupnosť testovania HIV je stále obmedzená, celosvetovo sa odhaduje, že 25 % ľudí s HIV infekciou, čo predstavuje 9,4 milióna ľudí zostáva nediagnostikovaných a nepoznajú svoj stav HIV infekcie. Autotestovanie, testovanie v komunite a testovanie na viacerých miestach pomáha ľuďom poznať svoj status HIV.

Vyšetrovanie anti - HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, je vyšetrená anonymne. Skorá diagnostika je dôležitá pre skoré začatie liečby, ktorá môže výrazne zlepšiť zdravotný stav pacienta. V prípade osôb, ktorým sa včas stanoví diagnóza, dochádza, s veľkou pravdepodobnosťou k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby na základe nielen zníženej infekčnosti pri liečbe, ale aj zmien sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog.
Testovanie je možné v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, vo väčších mestách na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a na oddeleniach klinickej mikrobiológie nemocníc. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie celosvetovo žije s HIV infekciou 36,9 milióna ľudí. Drvivá väčšina ľudí žijúcich s HIV infekciou je v krajinách s nízkym a stredným ekonomickým príjmom. Odhaduje sa, že v roku 2017 bolo vírusom HIV novoinfikovaných 1,8 milióna ľudí. Na príčiny súvisiace s infekciou HIV zomrelo 35 miliónov ľudí.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30. 9. 2018 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 1 046 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 884 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 783 vyskytlo u mužov a 101 u žien. U 116 osôb (103 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 72 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 53 v štádiu AIDS). Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 63,4% prípadov.

Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 22,6% infekcií, 2,0% injekčným užívaním drog (z 18 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 11,9% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.