Svetový deň AIDS 2017

obrázok 1. december AIDS Dňa 1. decembra si každoročne v Slovenskej republike  aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.
Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS.

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Terminálnym štádiom infekcie vírusom HIV je AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti. HIV/AIDS je ochorením, ktoré je aj napriek dlhodobej a nákladnej liečbe nevyliečiteľné.

Vírus HIV sa prenáša 3 hlavnými spôsobmi:  

  • nechráneným pohlavným stykom
  • krvnou cestou
  • z matky na dieťa

HIV/AIDS predstavuje celosvetový a zároveň celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov vo svete, komunít, rodín aj jednotlivcov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie žilo koncom roku 2016 na svete asi 36,7 miliónov ľudí s HIV, pričom z tohto počtu bolo približne 1,8 milióna novoinfikovaných osôb. Najpostihnutejším regiónom je africký región. Zaznamenaný bol približne 1 milión úmrtí na AIDS. V roku 2014 bola antiretrovírusová liečba zabezpečená u 54% dospelých ľudí a 43 % detí žijúcich s HIV. Odhaduje sa, že svoj HIV status pozná iba 70 % osôb žijúcich s HIV.

V 51 krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru bolo v roku 2016 novodiagnostikovaných 29 444 (18,2/100 000) nových prípadov HIV  a 3 628 (0,7/100 000) nových prípadov AIDS. Najvyššia miera nových prípadov HIV infekcie bola hlásených z krajín Lotyšsko, Estónsko a Malta. Slovenská republika a Maďarsko sú krajiny s najnižšou mierou nových prípadov HIV. Najvyšší podiel infekcií bol hlásený v skupine  mužov majúcich sex s mužmi (40 %) a heterosexuálny prenos je druhý najčastejší spôsob prenosu infekcie (32 %).

V Slovenskej republike sa surveillance HIV/AIDS zaviedla už v roku 1985. Epidemiologickú surveillance HIV/AIDS zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Údaje za SR sumarizuje a vyhodnocuje mesačne a kvartálne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, so sídlom v Bratislave. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v  roku 1985 do 31. 10. 2017 bolo registrovaných u občanov Slovenskej republiky i cudzincov spolu 961 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z  814 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 717 vyskytlo u mužov a 97 u žien. U 104 osôb (91 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 64 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 49 v štádiu AIDS). Väčšina HIV infekcií bola v Slovenskej republike zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 63,8 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,1 % infekcií, 2,0 % injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo Slovenskej republiky), 0,1 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo Slovenskej republiky v roku 1986) a v 11,0 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac osôb infikovaných vírusom HIV žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Vyšetrovanie anti - HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, je vyšetrená anonymne. Testovanie umožňuje zistiť protilátky proti  vírusu HIV v krvi človeka. Skorá diagnostika je dôležitá pre skoré začatie liečby, ktorá môže značne zlepšiť zdravotný stav pacienta.  V prípade osôb, ktorým sa včas stanoví diagnóza, môže s menšou pravdepodobnosťou dochádzať k prenosu vírusu na iné osoby na základe nielen zníženej infekčnosti pri liečbe, ale aj zmien sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog.

Testovanie je možné v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, vo väčších mestách na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a na oddeleniach klinickej mikrobiológie nemocníc. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.

Informácie je možné získať na Linke dôvery 02/59 370 858,  na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a na webovej stránke Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS https://www.hivniejeaids.sk .

Počet ľudí s HIV/AIDS neustále narastá a toto ochorenie je aj napriek všetkým snahám stále nevyliečiteľné a končí smrťou. Prevencia zostáva jediným a najúčinnejším prostriedkom v zabránení šírenia HIV/AIDS.

Mgr. RNDr.  MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 

Ďalšie informácie je možné nájsť tu:
https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/en
https://ecdc.europa.eu/en/home
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/20171127-Annual_HIV_Report_Cover%2BInner.pdf
https://hivniejeaids.sk