Svetový deň AIDS 2016

Každoročne si dňa 1. 12. 2016 v Slovenskej republike aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.
Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. 

Témou tohto ročníka je “Hands up for HIV prevention”, čiže zdvihnúť ruky pre prevenciu HIV.

HIV je vírus, ktorý vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Terminálnym štádiom infekcie vírusom HIV je AIDS. HIV/AIDS je ochorením, ktoré je aj napriek nákladnej liečbe nevyliečiteľné.
Vírus HIV sa prenáša 3 hlavnými spôsobmi:

  • nechráneným pohlavným stykom
  • rvnou cestou
  • z matky na dieťa

Vyšetrovanie anti - HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, je vyšetrená anonymne. Testovanie umožňuje zistiť protilátky proti  vírusu HIV v krvi človeka. Skorá diagnostika je dôležitá pre skoré začatie liečby, ktorá môže značne zlepšiť zdravotný stav pacienta.  V prípade osôb, ktorým sa včas stanoví diagnóza, môže s menšou pravdepodobnosťou dochádzať k prenosu vírusu na iné osoby na základe nielen zníženej infekčnosti pri liečbe, ale aj zmien sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog.

Testovanie je možné v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, vo väčších mestách na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a na oddeleniach klinickej mikrobiológie nemocníc. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj obvodného lekára.

Informácie je možné získať aj na Linke dôvery 02/59 370 144.

HIV/AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. V roku 2015 bolo vo svete približne 36,7 miliónov ľudí. Odhaduje sa, že každoročne sa nakazí vírusom HIV 1,9 milióna dospelých. Týka sa to všetkých štátov vo svete, komunít, rodín aj jednotlivcov. Napriek tomu, že globálne zaznamenávame pokles počtu nových HIV infekcií, v Európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie počet nových infekcií stúpa. Za viac ako tri desaťročia epidémie HIV v Európe je HIV stále veľkým problémom tohto regiónu, a to najmä vo východnej časti. Vo väčšine krajín Európskeho regiónu až polovica ľudí s HIV nepozná svoj HIV status. V Európskom regióne WHO bolo v roku 2015 diagnostikovaných viac ako 153 000 infekcií HIV, čo je doteraz najväčší pozorovaný nárast.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31. 9. 2016 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 876 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Zo 736 prípadov u občanov SR sa 644 vyskytlo u mužov a 92 u žien. U 93 osôb (80 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 62 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 48 v štádiu AIDS).

Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,2 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,5 % infekcií, 2,2 % injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 10,0 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Počet ľudí s HIV/AIDS neustále narastá a toto ochorenie je aj napriek všetkým snahám stále nevyliečiteľné a končí smrťou. Prevencia tak zostáva jediným a najúčinnejším prostriedkom v zabránení šírenia HIV/AIDS.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA, v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky