Svetový deň AIDS 2015

Dňa 1. 12. 2015 si pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.
Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je “The time to act is NOW...”, čiže ,,Je čas konať TERAZ...“
HIV/AIDS predstavuje celosvetový a zároveň celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov vo svete, komunít, rodín aj jednotlivcov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie žilo koncom roku 2014 na svete asi 36,9 miliónov ľudí s HIV, pričom z tohto počtu bolo približne dva milióny novoinfikovaných osôb. Najpostihnutejším regiónom je Subsaharská Afrika. Zaznamenaných bolo približne 1,2 milióna úmrtí na AIDS. V roku 2014 bola antiretrovírusová liečba zabezpečená približne u 40 % ľudí žijúcich s HIV. Odhaduje sa, že svoj HIV status pozná iba 51 % osôb žijúcich s HIV.

V Slovenskej republike sa surveillance HIV/AIDS zaviedla v roku 1985. Epidemiologickú surveillance HIV/AIDS zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Údaje za SR sumarizuje a vyhodnocuje mesačne a štvrťročne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike bolo k 30. 9. 2015 registrovaných spolu 798 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (u občanov Slovenskej republiky a cudzincov). Zo 664 prípadov HIV u občanov Slovenskej republiky sa 578 vyskytlo u mužov a 86 u žien. U 83 osôb (71 mužov, 12 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a bolo zaznamenaných 58 úmrtí ľudí s HIV (z toho 43 v štádiu AIDS). Väčšina infekcií HIV bola v Slovenskej republike zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo zaznamenané v 62,8 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 22,9 % infekcií, 2 % injekčným užívaním drog (z 13 prípadov väčšina získaná mimo Slovenskej republiky), 0,2 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo Slovenskej republiky v roku 1986) a v 12,1 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac osôb infikovaných vírusom HIV žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Prevencia HIV/AIDS sa v SR vykonáva v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 – 2016. Jeho základným cieľom je obmedzovanie šírenia nákazy HIV/AIDS v SR a zmierňovanie dopadov nákazy v tých častiach spoločnosti, ktorých sa najviac dotýka. Aktivity Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 – 2016 sú zamerané na prevenciu tejto infekcie, na jej včasnú diagnostiku a zabezpečenie dostupnosti liečby pre ľudí s HIV/AIDS.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky