Svetová zdravotnícka organizácia: Opičie kiahne predstavujú ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu

 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa 23. júla 2022 vyhlásila epidémiu opičích kiahní za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Epidémia sa k tomuto dátumu týkala 75 štátov a teritórií, zaznamenaných bolo celkovo vyše 16-tisíc prípadov, pričom v piatich prípadoch v africkom regióne došlo k úmrtiu.

Medzi dotknutými krajinami s výskytom opičích kiahní je aj Slovensko. Prvý laboratórne potvrdený prípad bol na území Slovenska zaznamenaný začiatkom júla 2022.

Opičie kiahne síce nie sú nové ochorenie, no výskyt prípadov mimo endemických území Afriky oprávnene vyvoláva odborný záujem, či priamo znepokojenie. Priebežne preto prebiehajú odborné diskusie na medzinárodnej úrovni o pôvode, možnostiach šírenia vírusu a vhodnej forme prevencie.

Cieľom vyhlásenia WHO je systémovo napomôcť lepšej medzinárodnej koordinácii, ochrane pred ochorením, dôslednejšej kontrole výskytu a zjednotiť globálnu reakciu na ochorenie, ktoré predstavuje ohrozenie verejného zdravia na medzinárodnej úrovni.

Kritériá na vyhlásenie ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC)

Medzinárodné zdravotné predpisy (IHR) sú nástrojom medzinárodného práva verejného, ktorý definuje práva a povinnosti krajín pri zvládaní udalostí v oblasti verejného zdravia a núdzových situácií, ktoré majú potenciál prekračovať hranice. Sú záväzné pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) a 196 krajín vrátane Slovenska.

Cieľom IHR je predchádzať medzinárodnému šíreniu zdravotných hrozieb, chrániť pred ním, kontrolovať ho a reagovať naň. Predpisy zaväzujú zúčastnené krajiny k tomu, aby vybudovali svoje kapacity na zisťovanie, hodnotenie, hlásenie a reakciu na udalosti v oblasti verejného zdravia.

Podľa Medzinárodných zdravotných predpisov je nutné pri rozhodovaní o tom, či epidémia predstavuje ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu, zvážiť päť kritérií:

  1. Informácie poskytnuté štátmi – z nich vyplýva, že vírus spôsobujúci ochorenie na opičie kiahne sa rýchlo rozšíril do mnohých krajín, ktoré sa s ním predtým nestretli;
  2. Kritériá na vyhlásenie mimoriadnej situácie v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov – tie v prípade opičích kiahní boli prevažne splnené;
  3. Odporúčanie výboru pre núdzové situácie – ten však na druhom zasadnutí k výskytu opičích kiahní 21. júla 2022 nedosiahol konsenzus či epidémia ochorenia predstavuje ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu;
  4. Vedecké zásady, dôkazy a ďalšie relevantné informácie – v súčasnosti sú nedostatočné, ohľadom opičích kiahní naďalej existuje mnoho neznámych;
  5. Riziko pre ľudské zdravie, medzinárodné šírenie a možnosť narušenia medzinárodnej dopravy.Po nejednoznačnom stanovisku núdzového výboru sa generálny riaditeľ WHO Tedros A. Ghebreyesus vzhľadom na okolnosti epidémie rozhodol v sobotu 23. júla 2022 využiť svoju právomoc a prebiehajúcu epidémiu opičích kiahní deklaroval za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu.

„Stručne povedané, máme tu ohnisko nákazy, ktoré sa rýchlo rozšírilo po celom svete prostredníctvom nových spôsobov prenosu, o ktorých toho príliš málo vieme, a ktoré spĺňa kritériá Medzinárodných zdravotných predpisov,“ rámcoval dôvody svojho rozhodnutia na mimoriadnej tlačovej konferencii (celé vyhlásenie generálneho riaditeľa WHO nájdete tu).

WHO upozorňuje na nebezpečenstvo stigmatizácie a diskriminácie

Podľa aktuálneho hodnotenia WHO je riziko opičích kiahní celosvetovo a vo všetkých regiónoch sveta mierne, s výnimkou európskeho regiónu, kde riziko označujú za vysoké.

Existuje tiež jasné riziko ďalšieho medzinárodného šírenia, hoci riziko narušenia medzinárodnej dopravy zostáva v súčasnosti nízke. V súlade s týmito závermi boli vypracované súbory odporúčaní pre krajiny s ohľadom na výskyt a potenciál šírenia ochorenia v daných populáciách.

„Ide o epidémiu, ktorú možno zastaviť správnymi stratégiami v správnych skupinách,“ vyhlásil Tedros A. Ghebreyesus.

Podľa generálneho riaditeľa WHO je preto nevyhnutné, aby všetky krajiny úzko spolupracovali s MSM komunitami, aby navrhli a poskytovali účinné informácie a služby a aby prijali opatrenia, ktoré chránia zdravie, ľudské práva a dôstojnosť postihnutých komunít.

„Stigma a diskriminácia môžu byť rovnako nebezpečné ako akýkoľvek vírus. Okrem našich odporúčaní krajinám vyzývam aj organizácie občianskej spoločnosti vrátane tých, ktoré majú skúsenosti s prácou s ľuďmi žijúcimi s HIV, aby s nami spolupracovali v boji proti stigme a diskriminácii. S nástrojmi, ktoré máme k dispozícii už teraz, však môžeme zastaviť prenos a dostať túto epidémiu pod kontrolu,“ zdôraznil generálny riaditeľ WHO Tedros A. Ghebreyesus.

Postup ÚVZ SR v kontexte výskytu opičích kiahní v EU regióne

Slovensko podniklo v reakcii na začiatok epidémie v Európe preventívne kroky. V rámci prípravy na výskyt opičích kiahní na Slovensku sme boli aktívni - hlavný hygienik Ján Mikas vydal dňa 24.05.2022 pre regionálne úrady verejného zdravotníctva, všeobecných lekárov, špecialistov, infektológov a dermatovenerológov usmernenie v súvislosti s výskytom ochorení na opičie kiahne v Európe. Popisuje charakteristiku ochorenia, definíciu a manažment potvrdených prípadov a ich kontaktov, prevenciu a liečbu, laboratórnu diagnostiku a podobne.

Národné referenčné centrum pre chrípku pri ÚVZ SR na základe odporúčaní ECDC a WHO zaviedlo laboratórnu diagnostiku opičích kiahní. Od 6.6.2022 bolo v laboratóriu vyšetrených niekoľko desiatok vzoriek biologického materiálu PCR metódou.

ÚVZ SR v spolupráci s Vedeckým parkom Prírodovedeckej fakulty UK zabezpečuje sekvenovanie genetickej informácie zo všetkých pozitívnych vzoriek. Výsledné sekvencie sú následne publikované v databázach GISAID a ENA.

Ešte pred vyhlásením WHO viedol ÚVZ SR cielený dialóg so zástupcami dotknutých komunít a podrobne ich informoval o priebežnom vývoji situácie v zahraničí aj na území Slovenska. Súčasťou boli osvetové materiály a ich distribúcia, ako aj všeobecná osveta verejnosti o ochorení a známych mechanizmoch šírenia vírusu v ľudskej populácii. Vypracované boli tiež odporúčania pre organizátorov podujatí, ktoré vychádzajú z odporúčaní WHO a ECDC.

Úrad verejného zdravotníctva SR dôkladne monitoruje situáciu vo výskyte opičích kiahní a je v kontakte s európskymi štátmi prostredníctvom európskeho systému včasného varovania a reakcie EWRS.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky