Štúdia nepotvrdila súvislosť medzi očkovaním a autizmom

Odborný časopis Vaccine publikoval meta-analytickú štúdiu zameranú na zistenie súvislosti medzi očkovaním a vznikom autizmu.

Meta-analýza je typ štúdie, pri ktorej sa štatistickými metódami spájajú a sumarizujú výsledky viacerých epidemiologických štúdií zaoberajúcich sa rovnakou problematikou.

Do tejto meta-analýzy sa vyberali štúdie z databáz Medline, PubMed, Embase a Google Scholar, ktoré boli publikované do apríla 2014 v akomkoľvek jazyku. Z celkového počtu 1 112 potenciálnych štúdií bolo do meta-analýzy zaradených 10 štúdií, ktoré spĺňali kritériá podľa usmernení PRISMA. Išlo o 5 kohortových retrospektívnych štúdií s celkovým počtom 1 256 407 skúmaných detí a 5 štúdií prípad - kontrola s celkovým počtom 9 920 skúmaných detí. Tieto štúdie boli zamerané na hľadanie súvislosti medzi očkovaním a vznikom autizmu alebo poruchami autistického spektra, na očkovaciu látku proti osýpkam, mumpsu a rubeole alebo na kumulatívnu dávku olova v tele a jej rizika vzniku autizmu alebo porúch autistického spektra, vrátane vystavenia tiomersalu.

Meta-analýza, v ktorej bolo zahrnutých celkovo 1 266 327 detí, nepotvrdila žiadnu súvislosť medzi očkovaním a následným rizikom vzniku autizmu alebo poruchami autistického spektra.

Celá štúdia je dostupná v anglickom jazyku na webovej stránke:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X14006367 

Vypracoval: odbor epidemiológie
V Bratislave, dňa 30. 6. 2014