Správa z mimoriadneho cieleného dozoru v oblasti pohrebníctva u prevádzkovateľov pohrebných služieb

V nadväznosti na povinnosti orgánov verejného zdravotníctva vo veci výkonu dozoru nad oblasťou pohrebníctva Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vykonali mimoriadnu cielenú kontrolu na dodržiavanie ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve so zameraním na kontrolu plnenia povinností prevádzkovateľov pohrebných služieb podľa § 8 ods.4). Kontrola prebiehala v termíne od 15.08.- 15.09 2015.

Kontrola bola zameraná na nasledovné povinnosti:

 • prevziať bez zbytočného odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho alebo pasom pre mŕtvolu
 • prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky na výzvu lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela alebo na výzvu Policajného zboru
 • prevziať potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod
 • viesť evidenciu
 • viesť evidenciu o pochovaní potrateného alebo predčasne odňatého plodu
 • postupovať po prevzatí ľudských pozostatkov podľa údajov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho
 • mať k dispozícii chladiace zariadenie
 • ukladať ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia
 • pochovať ľudské pozostatky do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky zákona
 • zabezpečiť prepravu vozidlom podľa zákona
 • mať k dispozícii aspoň 2 transportné rakvy alebo vaky
 • mať vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov zodpovedajúci požiadavkám na pracovné prostredie
 • zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania
 • poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky
 • vykonávať dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení
 • umiestniť na viditeľnom mieste cenník pohrebných služieb

Zhrnutie výsledkov cieleného dozoru

Výsledky cieleného dozoru na nakladanie s ľudskými pozostatkami v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sú nasledovné:

Výkon cieleného dozoru v oblasti pohrebníctva bol vykonaný u 331 prevádzkovateľov pohrebných služieb na celom Slovensku, pričom 27 regionálnych úradov verejného zdravotníctva uviedlo, že nebolo zistené porušovanie zákona č. 131/2010 Z. z..

Nedostatky boli zistené 9 regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, a to u 40 prevádzkovateľov pohrebných služieb (viď tab.)

Najčastejším nedostatkom zisteným pri výkone dozoru bola nedostatočne vedená evidencia zaobchádzania s ľudskými pozostatkami.

V jednom prípade bolo konštatované, že priestory na úpravu ľudských pozostatkov nezodpovedajú NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (Poprad). V dvoch prípadoch boli zistené nezrovnalosti pri preukázaní zmluvy o prenájme priestoru na úpravu ľudských pozostatkov. Miestnosti na úpravu ľudských pozostatkov boli aj nevhodne využívané.

Ďalším nedostatkom bolo nezabezpečenie umiestnenia cenníka služieb na viditeľnom a dostupnom mieste (4 prípady)

V dvoch prípadoch bol vypracovaný návrh na uloženie pokuty v zmysle § 33 ods. 11 zákona č. 131/2010 Z. z. (Nové Zámky). V jednom prípade bolo zistené porušenie platnej legislatívy na úseku verejného zdravotníctva, pričom miestne príslušný orgán verejného zdravotníctva zahájil správne konanie (§57 ods. 42 písm. b) a písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.) (Čadca). Nedostatky boli zistené aj v povinnosti schválenia prevádzkového poriadku pohrebnej služby podľa § 36 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z . o pohrebníctve (Trnava).

Odstránenie menších nedostatkov bolo riešené v zápisniciach z dozoru s termínom odstránenia nedostatkov.

Prehľad počtu pohrebných služieb, v ktorých bol vykonaný mimoriadny dozor v zmysle § 27 zákona č. 131/2010 Z.
Kraj Počet pohrebných služieb
kontrolovaných
Počet pohrebných služieb
so zistenými nedostatkami
Bratislavský 15 0
Trnavský 45 11
Trenčiansky 47 4
Nitriansky 57 3
Žilinský 39 8
Banskobystrický 47 8
Prešovský 39 4
Košický 42 2
Spolu 331 40

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky