Smogové situácie

Kvalita ovzdušia sa vyhodnocuje voči limitným a cieľovým hodnotám znečisťujúcich látok na základe celoročných meraní. Nebezpečné pre zdravie ľudí sú však aj krátkodobé, ale extrémne vysoké hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok. Preto bol z dôvodu ochrany zdravia obyvateľstva zavedený smogový varovný systém.

Smog je možné charakterizovať ako mimoriadne znečistenie ovzdušia pri nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktoré spôsobujú nepriaznivý rozptyl škodlivín a zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok v dýchacej zóne človeka.

Zimný smog (Londýnsky, redukčný) vzniká najmä v hmlistých dňoch, alebo pri teplotných inverziách, v chladnom období a pri veľmi zlých rozptylových podmienkach, pri spaľovaní tuhých palív s vysokým obsahom popolčeka a síry. Obsahuje okrem oxidov dusíka a oxidov síry najmä prachové častice. Zo zdravotného hľadiska sú najzávažnejšie jemné prachové častice PM a PM 2,5, ktoré pri vdychovaní prenikajú až do dolných dýchacích ciest a čiastočne môžu prenikať cez pľúcne skliepky až do krvi. Akútne zdravotné účinky počas smogových situácií sa prejavujú vo forme dráždenia očí, nosa, hrdla, vyvolávajú kašeľ. U osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo- cievnej sústavy môžu viesť k zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu.

Letný smog (Losangelský, oxidačný, fotochemický) – vzniká za intenzívneho slnečného svitu, kedy pôsobí UV žiarenie na splodiny zo spaľovacích motorov, predovšetkým na NOx, CO a uhľovodíky. Vytvára sa ozón, ktorý sa zúčastňuje zložitých fotooxidačných reakcií, za vzniku aldehydov, kyseliny dusičnej, peroxidov a ďalších látok. Takto vzniká zmes, ktorá dráždi očné rohovky a spojovky, sliznice dýchacích ciest a zhoršuje pľúcne funkcie.

Kvalita ovzdušia sa vyhodnocuje voči limitným a cieľovým hodnotám znečisťujúcich látok na základe celoročných meraní. Nebezpečné pre zdravie ľudí sú však aj krátkodobé, ale extrémne vysoké hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok. Preto bol z dôvodu ochrany zdravia obyvateľstva zavedený smogový varovný systém. Smogové situácie na základe meraní znečisťujúcich látok vyhlasuje Slovenský hydrometeorologický ústav (web sídlo SHMÚ).

Znečisťujúce látky pre ktoré sa vyhlasujú smogové situácie:

  • Častice PM10, SO2 a NO2 - Podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie nastanú, ak je prekročená hodnota informačného prahu častice PM10 (tzn. 12 hodinový kĺzavý priemer presiahol hodnotu 100 μg.m-3) a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky počas nasledujúcich 24 h pod hodnotu informačného prahu.
  • Podmienky na vydanie výstrahy pred závažnou smogovou situáciou nastanú, ak je prekročená hodnota výstražného prahu ktorejkoľvek znečisťujúcej látky z týchto látok: PM10, SO2, NO2, O3. V čase vyhlásenia smogovej situácie je potrebné sledovať a riadiť sa podľa pokynov príslušných štátnych orgánov (orgány na ochranu ovzdušia, samospráva, úrady verejného zdravotníctva) ). Pokiaľ smogová situácia nastane, všetci ktorí žijú a podnikajú v lokalite, by mali svojim konaním minimalizovať množstvo vypúšťaných škodlivín do ovzdušia.

K ochrane vlastného zdravia môžeme prispieť aj individuálne a v našich rodinách ešte pred vznikom smogovej situácie zdravým životným štýlom – nefajčiť, zvyšovať svoju odolnosť otužovaním, dbať na dostatočný telesný pohyb v neznečistenom prostredí, dodržiavať dostatočnú dĺžku spánku, venovať pozornosť zdravej výžive, s dostatkom vitamínov (najmä vitamíny C,E,A). Odporúčania ako sa správať počas smogovej situácie sú určené najmä citlivým skupinám obyvateľov, pre ktorých môže mať dlhšie trvanie smogu nepriaznivé účinky na zdravie. Citlivými skupinami sú deti, vrátane dojčiat a vyvíjajúceho sa plodu (tehotné). Ďalej sú to starší ľudia a osoby s chronickým ochorením dýchacieho systému (astma, chronická obštrukčná choroba pľúc) a obehového systému a tiež oslabení ľudia (ľudia v rekonvalescencii, s oslabenou imunitou a pod.).

Ak patríte do citlivej skupiny obyvateľov, skráťte dobu pobytu vonku. Vonku nešportujte ani nevykonávajte ťažšiu fyzickú prácu (v týchto prípadoch človek dýcha intenzívnejšie a vdýchne väčšie množstvo znečisteného vzduchu). Pre pobyt vonku zvoľte najpriaznivejší časový úsek dňa. Koncentrácie znečisťujúcich látok kopírujú denné zmeny rozptylových podmienok a denný rytmus aktivít ľudí (vykurovanie, intenzita dopravy). Najvyššie hodnoty bývajú v ranných hodinách a večer po západe slnka. Najlepšie podmienky pre pobyt vonku aj vetranie sú teda v skorých popoludňajších hodinách. Nerobte práce ktoré zvyšujú potrebu vetrania v byte – práce s použitím farieb, lakov, lepidiel, prípravkou s organickými rozpúšťadlami.

V prípadoch dlhodobého výskytu zlých rozptylových podmienok môže byť úroveň znečistenia ovzdušia vysoká počas celého dňa, preto je dobré sledovať aktuálnu situáciu na web sídle SHMÚ. K ochrane vlastného zdravia pred vplyvom znečisťujúcich látok z ovzdušia môžeme prispieť vlastným správaním aj v prípadoch ak nepatríme do citlivej populačnej skupiny - viac využívať verejnú dopravu, chodiť pešo alebo na bicykli, vyhýbať sa používaniu osobných automobilov v čase dopravnej špičky, zdieľať používanie automobilov, nespaľovať odpad, dbať na palivo ktorým kúrime (v prípade kúrenia palivovým drevom používať dobre vysušené drevo).

Z hľadiska vhodnosti rozptylových podmienok znečisťujúcich látok v mestách a obciach je možné odporučiť pre pobyt ľudí v mestách a športové aktivity miesta s priaznivým rozptylom znečisťujúcich látok, t. j. ďalej od frekventovaných ciest, v dobre prevetrávaných lokalitách. Nepriaznivé z hľadiska rozptylových podmienok sú miesta v hustej zástavbe, v údoliach, blízko frekventovaných komunikácií, v zástavbe s vykurovaním na uhlie.

Pri športových aktivitách vonku (behanie, kolieskové korčule) nebehať popri frekventovaných cestných komunikáciách. Uprednostňovať pohyb v parkoch, lesoch, voľnej prírode. V čase nadmerného znečistenia ovzdušia, tzv. smogových situácií, sa vyvarovať aktivít ktoré zvyšujú znečistenie ovzdušia, ako je lepenie, brúsenie, natieranie, obmedziť vetranie vnútorných priestorov, obmedziť pohyb a fyzickú aktivitu vonku.