Slovník pojmov

V súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 435, 23.12.2020) a implementáciou jej požiadaviek do národných právnych predpisov, Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil tzv. „Slovník pojmov“. Slovník pojmov by mal slúžiť ako pomôcka pre laickú i odbornú verejnosť v súvislosti s novou terminológiou, ktorá sa v právnych predpisoch zaviedla, konkrétne v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláške MZ SR č. 91/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

V slovníku tak možno nájsť novú terminológiu s odkazmi na právne predpisy, v ktorých bola zavedená a tiež aj pôvod termínu vychádzajúci z implementovanej smernice (EÚ) 2020/2184.

Slovník pojmov (pdf, 227 kB)