RÚVZ/ÚVZ SR: Epidémia osýpok v okrese Trebišov sa skončila, na protiepidemických opatreniach aktívne spolupracovalo viacero zložiek

Epidémia osýpok v okrese Trebišov sa skončila, hlásia epidemiológovia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove. Potvrdzujú, že epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je už v rámci územnej pôsobnosti RÚVZ stabilizovaná.

Posledné dva prípady ochorení na osýpky boli v okrese Trebišov hlásené 18.03.2019. Epidémia osýpok je ukončená v prípade, ak postihnutá oblasť je bez výskytu nových ochorení  po dobu 21 dní od vzniku posledného ochorenia, čo je maximálny inkubačný čas. Toho času ubehol už dvojnásobok takéhoto obdobia.

Počas roka 2018 a 2019 zaznamenal RÚVZ so sídlom v Trebišove celkovo 165 prípadov ochorení na osýpky (potvrdené, pravdepodobné, v epidemiologickej súvislosti). Najviac prípadov osýpok bolo zaznamenaných v mestách Trebišov a Sečovce.
RÚVZ so sídlom v Trebišove zaznamenával sporadický a epidemický výskyt osýpok. O sporadickom výskyte možno hovoriť od začiatku roka 2018 do septembra 2018. Epidemický výskyt osýpok v okrese Trebišov bol zaznamenaný od septembra 2018 a pokračoval aj v roku 2019. Osýpky začali v okrese Trebišov v septembri 2018 výraznejšie pribúdať vzhľadom na prirodzenú migráciu obyvateľstva.

Na protiepidemických opatreniach spolupracovalo viacero zložiek
Trebišovskí epidemiológovia pri každom nahlásenom prípade okamžite vykonávali epidemiologické vyšetrovanie aj počas víkendov a sviatkov, keďže prípady ochorení začali pribúdať najmä počas vianočných sviatkov 2018. Epidemiológovia bezodkladne nariaďovali adekvátne protiepidemické opatrenia individuálnymi rozhodnutiami, verejnými vyhláškami na mimoriadne očkovanie pre vnímavé skupiny obyvateľstva ako aj opatrenia pre predškolské a školské kolektívy a pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

„V súvislosti s ukončením epidémie osýpok v okrese Trebišov by som sa chcel poďakovať odborným pracovníkom RÚVZ so sídlom v Trebišove za ich okamžitý aktívny prístup a  prijímanie protiepidemických opatrení. Poďakovanie za úzku súčinnosť pri zabezpečovaní individuálnych ako aj plošných a kolektívnych opatrení na zabránenie šírenia osýpok v tomto okrese patrí aj ostatným miestnym zainteresovaným zložkám, a to konkrétne:
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – ambulanciám všeobecného lekárstva, prevádzkovateľom pohotovostnej služby a ústavným zdravotníckym zariadeniam; lekárňam poskytujúcim úzku súčinnosť; mestám Trebišov a Sečovce a všetkým dotknutým obciam -  starostom a prednostom miest a obcí, sociálnym terénnym zamestnancom, mestskej polícii v Trebišove a ďalším zamestnancom; Okresnému riaditeľstvu policajného zboru v Trebišove; Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove; Okresnému úradu v Trebišove; školským zariadeniam; organizácii Zdravé regióny,“
zdôraznil Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

„Vďaka spoločnej práci všetkých vyššie uvedených zložiek sa podarilo zvládnuť epidémiu osýpok v okrese Trebišov, najmä s ohľadom na výskyt osýpok v oblastiach s obyvateľmi žijúcimi v nízkom sociálno-hygienickom štandarde. Keďže osýpky sú vysoko infekčné ochorenie, u chorých neočkovaných detí mohlo ľahko dôjsť k závažným komplikáciám a k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu. Situáciu sa však podarilo dobre zvládnuť“ dodáva hlavný hygienik SR.

Verejnosť bola pravidelne informovaná o pretrvávajúcom epidemickom výskyte ochorení, vykonaných i nariadených preventívnych opatreniach ako aj o odporúčanej prevencii proti šíreniu ochorenia na osýpky - a to nielen prostredníctvom oficiálneho webu RÚVZ so sídlom v Trebišove a ÚVZ SR (www.ruvztv.sk; www.uvzsr.sk), ale aj prostredníctvom dotknutých mestských a obecných úradov a cestou kontaktovania masmédií.

RÚVZ so sídlom v Trebišove
ÚVZ SR