Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2023 (stav ku dňu 16.6.2023)

Počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2023 budú pre rekreačné kúpanie verejnosti dostupné umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou. 

Na Slovensku je vo všeobecnosti považované za KS obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Na začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk s organizovanou rekreáciou má každoročne vplyv stav ich pripravenosti, aktuálne počasie a záujem verejnosti. Kontrolu kvality vody budú počas KS na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor . Na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať kontrolu kvality vody miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát max. trikrát za KS, príp. podľa aktuálnej situácie).

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Celkovo bude počas KS 2023 monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. 

Zoznam vôd určených na kúpanie (ďalej len „VUK“) pre KS 2023 (s vyhláseným štatútom) v jednotlivých krajoch je nasledovný: 

 • BA kraj: Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá - Senec,
 • BB kraj: Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Drieňok, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazero, Veľké Richnavské jazero, Dolno Hodrušské jazero, 
 • KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava - Hôrka, Vinianske jazero,
 • PO kraj: Veľká Domaša - Tíšava, Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov KRYM,
 • TN kraj: Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom,
 • TT kraj: Šulianske jazero, Kunovská priehrada,
 • ZA kraj: Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.

Kvôli napúšťaniu Vodnej nádrže (ďalej len „VN“) Ružiná z dôvodu jej rekonštrukcie, obe lokality (Ružiná - pri obci Divín a Ružiná - pri obci Ružiná) nebudú ani počas KS 2023 využívané verejnosťou na kúpanie.
Za VUK sa považujú najvýznamnejšie prírodné vodné plochy na Slovensku s najvyššou návštevnosťou a dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie (s organizovanou aj s neorganizovanou rekreáciou). Ich zaradenie do zoznamu VUK a monitorovanie ich stavu každoročne prebieha v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ktoré sú transponované do národného predpisu .

K 16.6.2023 bola RÚVZ povolená prevádzka 4 prírodných kúpalísk (ďalej len „PK“): Slnečné jazerá - Senec, Zlaté Piesky – Bratislava, Teplý vrch - Pláž ORMET a Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici (viď. Príloha č. 1). Ako PK sa označujú tie prírodné vodné plochy, ktoré majú organizovanú rekreáciu (s prevádzkovateľom) a svojím vybavením a prevádzkou spĺňajú požiadavky platných predpisov .

V príprave na prevádzku sú ďalšie PK: Teplý vrch - Drieňok, Zelená voda - Kurinec, Delňa, Veľká Domaša – Tíšava, VN Levoča – Žabia cesta a Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie okrem schválených PK aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

 • BA kraj: Kuchajda, Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce-Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji,
 • KE kraj: Jazero Úhorná, Ružín (Gelnica), Ružín - prítoky (Gelnica), Turzovské jazero,
 • NR kraj: APÁLI - mŕtve rameno Váhu, Štrkoviskové jazero Kava.

Výsledky predsezónnej kontroly taktiež preukázali:

 • mierne zvýšenú hodnotu biologického ukazovateľa chlorofyl-a na lokalite Zelená voda – Kurinec,
 • zníženú priehľadnosť vody vo VN Lipovina - Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba.
  Farba a celkový dusík patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.

Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané aj na nasledujúcich lokalitách, pričom výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícii:

 • BB kraj: Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero,
 • NR kraj: VN Duchonka,
 • TT kraj: RO Kunovská priehrada Sobotište,
 • ZA kraj: Vodné dielo Orava - ATC JAMI, ATC Slanica, Nábrežie - Námestovo, ATC Prístav, ATC Stará Hora.

K prírodným vodným plochám ďalej uvádzame:
Počas KS 2023 bude RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach vykonávať kontrolu kvality vody na novej lokalite – VN Veľké Uherce.
Na PK Teplý vrch - Pláž ORMET došlo k zmene prevádzkovateľa.

UMELÉ KÚPALISKÁ

V priebehu KS 2023 budú kontrolované letné kúpaliská (ďalej len „LK“) aj sezónne bazény, ktoré sú počas leta doplnkovou službou ubytovacích zariadení. Do monitorovania sú zahrnuté aj niektoré plavárne, ktoré v lete prevádzkujú vonkajšie sezónne priestory alebo sú využívané verejnosťou vo významnejšej miere vzhľadom na nedostatok iných možností v regióne.

Povolenie na prevádzku dostalo k 16.6.2023 zatiaľ len 258 bazénov (viď. Príloha č. 2). Na niektorých kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mnohé z nich sa budú otvárať iba postupne, predovšetkým podľa záujmu verejnosti. 
Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov analýz v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Na mnohých kúpaliskách v týchto dňoch stále ešte prebiehajú prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre zahájenie prevádzky.

Na niektorých kúpaliskách boli oproti KS 2022 vykonané zmeny, napr.: 

 • v AVA Thermalpark Diakovce sa zvýšila kapacita návštevníkov z 2 000 na 3 000. V rámci areálu pribudol nový „Vitálny svet“ s dvoma vírivkami;
 • v Thermalpark Nitrava bol uvedený do prevádzky nový vstupný objekt do areálu s rozšírením počtu šatní a zariadení na osobnú hygienu;
 • nebude v prevádzke dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany, vonkajší bazén pri rekreačnom zariadení Pstružné;
 • bolo kompletne zrekonštruované technologické zariadenie na úpravu vody v 25 m bazéne na Bazénoch Kurinec;
 • v rámci TK Topoľníky bol vybudovaný nový vlnový bazén.

Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite, prosím, na Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Príloha č. 1 - Pripravenosť prírodných kúpalísk a prírodných vodných plôch na KS 2023
Prírodné kúpaliská Iné vodné plochy
Kraj V prevádzke Mimo prevádzky V príprave na prevádzku Vyhovujúca kvalita Nevyhovujúca kvalita Odobraté vzorky vody bez výsledkov Nebudú monitorované
BA Slnečné jazerá, Zlaté piesky     Kuchajda, Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce-Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji      
BB Banská Bystrica, plážové kúpalisko - jazero, Pláž ORMET Ružiná - pri obci Divín Drieňok, Zelená voda - Kurinec     Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero Ružiná - pri obci Ružiná
KE  

Vinianske jazero, Zemplínska šírava - Hôrka, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava-
Medvedia hora

 

Jazero Úhorná, Ružín (Gelnica),
Ružín - prítoky (Gelnica), Turzovské jazero

   

Štrkoviskové jazero Bohatá, VN Jelenec, VN Vráble,
Štrkovisko Veľký  Cetín

NR      

APÁLI - mŕtve rameno Váhu,
Štrkoviskové jazero Kava

  VN Duchonka  
PO    

Delňa, Veľká Domaša - Tíšava, Vodná nádrž Levoča
- Žabia cesta

       
TN              
TT           RO Kunovská priehrada Sobotište  
ZA     Liptovská Mara - Liptovský Trnovec    

Vodné dielo Orava - ATC JAMI, ATC
Slanica, Nábrežie - Námestovo, ATC Prístav, ATC Stará
Hora

 
Sumár 4 5 6 16 0 12 5
Príloha č. 2 - Pripravenosť umelých kúpalísk na KS 2023 podľa krajov
Kraj v prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzku
Kúpalisko Celkový počet bazénov Počet bazénov v prevádzke Kúpalisko Kúpalisko
BA 3 9 9 6 3
BB 18 63 52 14 11
KE 14 10 10 11 14
NR 9 59 58 4 5
PO 3 15 15 11 15
TN 1 2 1 12 4
TT 13 75 64 7 5
ZA 11 62 49 5 8
Sumár 62 295 258 70 65