Predkladanie občianskeho preukazu (okrem služobného preukazu) pri výkone štátneho zdravotného dozoru/úradnej kontroly (ŠZD/ÚKP)  – usmernenie

Nakoľko sa v praxi stáva, že kontrolovaný subjekt žiada pracovníkov RÚVZ predložiť pri výkone štátneho zdravotného dozoru/úradnej kontroly (ďalej len „ŠZD/ÚKP“) aj občiansky preukaz (dôvod - interné smernice), dokonca v niektorých prípadoch žiada ponechať občiansky preukaz počas celej ŠZD/ÚKP a odovzdanie až pri odchode pracovníkov RÚVZ, vyvstala otázka, či sú pracovníci RÚVZ povinní predkladať pri výkone ŠZD/ÚKP, okrem služobných preukazov aj občianske preukazy, zverejňujeme nasledovné usmernenie vo veci predkladania občianskeho preukazu (okrem služobného preukazu) pri výkone ŠZD/ÚKP:

Podľa § 54 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z) sa osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor preukazujú služobným preukazom.

Ďalej podľa § 20 ods. 7 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách sa zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín sa pri výkone dozornej činnosti preukazujú služobným preukazom alebo poverovacím dokladom.

V oboch prípadoch ide o taxatívne ustanovenie povinnosti preukázať sa výlučne služobným preukazom. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR môžu štátne orgány konať na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Podľa § 108 zákona č. 55/2017 Z. z. štátny zamestnanec sa pri vykonávaní štátnej služby preukazuje služobným preukazom. Služobný preukaz, ktorý vyhotoví služobný úrad, obsahuje najmä označenie služobného úradu, meno a priezvisko štátneho zamestnanca, osobné číslo pridelené štátnemu zamestnancovi a fotografiu štátneho zamestnanca.

Občiansky preukaz je verejnou listinou, ktorou štátny občan SR preukazuje svoju totožnosť v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 395/2019 Z. z. Občan SR je povinný odovzdať svoj občiansky preukaz len v prípadoch predpokladaných zákonom č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o prípady taxatívne ustanovené v § 15 ods. 1 zákona č. 395/2019 Z. z., napr. pri vzatí do väzby alebo pri nástupe do výkonu trestu odňatia slobody či pri jeho výmene za nový. Zároveň má povinnosť svoj občiansky preukaz chrániť pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím.

Podľa § 15 ods. 4 prvá veta zákona č. 395/2019 Z. z. Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako záloh a nesmie sa odovzdať ani odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať ani odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb; to neplatí, ak je to nevyhnutné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“

Podľa § 17 ods. 1 citovaného zákona sa priestupku dopustí osoba, ktorá sa neoprávnene zmocní cudzieho občianskeho preukazu, ďalej osoba, ktorá prijme občiansky preukaz ako záloh alebo ho odoberie pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb, ale i osoba, ktorá odovzdá občiansky preukaz ako záloh alebo ho odovzdá pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb. Za tieto priestupky môže byť uložená pokuta až do výšky 350 eur a v blokovom konaní do 100 eur (viď § 17 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 395/2019 Z. z.).

V súlade s vyššie citovaným nie je kontrolovaný subjekt oprávnený žiadať o predloženie občianskeho preukazu zamestnanca správneho orgánu – RÚVZ pri výkone kontroly, a zamestnanec RÚVZ nie je nielen povinný, ale ani oprávnený mu občiansky preukaz odovzdať. To platí aj pre nahliadnutie v súvislosti s povinnosťou podľa § 54 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z., resp. § 20 ods. 7 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách.

V situácii, kedy zamestnanci kontrolovaného subjektu odmietnu odborných pracovníkov RÚVZ vpustiť do kontrolovaného priestoru, na čo majú zamestnanci RÚVZ právo taxatívne ustanovené v § 55 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., dopúšťajú sa zamestnanci kontrolovaného subjektu, resp. sám kontrolovaný subjekt iného správneho deliktu podľa § 57 ods. 33 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z., podľa ktorého sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak neposkytuje osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor alebo osobám vykonávajúcim epidemiologické vyšetrovanie súčinnosť pri výkone ich oprávnení podľa § 55 ods. 1, marí výkon štátneho zdravotného dozoru, nesplní alebo nestrpí uložené opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55 ods. 2.

Za takéto marenie výkonu ŠZD správny orgán automaticky uloží pokutu podľa § 57 ods. 43 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. od 150 do 20 000 eur.

Rovnaká schéma sa aplikuje aj pri výkone úradnej kontroly potravín podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“).

Ako sme uviedli už vyššie, v súlade s ust. § 20 ods. 7 zákona č. 152/1995 Z. z. sa zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín (vrátane orgánov verejného zdravotníctva podľa ust. § 21 ods. 1 cit. zákona) pri výkone dozornej činnosti preukazujú služobným preukazom alebo poverovacím dokladom.

Ak by aj v tomto prípade došlo k situácii, kedy kontrolovaný orgán odmieta bez predloženie občianskeho preukazu vpustiť zamestnancov orgánov úradnej kontroly do prevádzky (na čo sú oprávnení v súlade s ust. § 20 ods. 8 písm. a) zákona č. 152/1995 Z. z.), kontrolovaný orgán sa dopúšťa správneho deliktu, kedy mu je orgán úradnej kontroly povinný uložiť pokutu v rozsahu od 1 000 eur do 500 000 eur (§ 28 ods. 4 písm. g) zákona č. 152/1995 Z. z.).

Zamestnanci RÚVZ pri výkone ŠZD a ÚK konajú ako štátny orgán, nie ako fyzické osoby, a preto nemajú povinnosť sa pri výkone ŠZD a ÚK preukazovať inak ako služobným preukazom.