Pracovné koordinačné stretnutie v súvislosti s epidémiou Eboly na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Na základe rozhodnutia ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky sa dňa 15. 10. 2014 na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočnilo Pracovné koordinačné stretnutie v súvislosti s epidémiou Eboly v krajinách západnej Afriky. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia z rezortov zdravotníctva, dopravy, obrany, vnútra, manažment zdravotníckych zariadení a členovia Pandemickej komisie vlády SR.

Na stretnutí odzneli prezentácie zamerané na Ebolu z pohľadu infektológie, verejného zdravotníctva, úlohy krízového manažmentu a pripravenosť orgánov verejného zdravotníctva rezortu obrany, vnútra a dopravy v Slovenskej republike. Na stretnutí boli opätovne zhrnuté presné postupy, ako riešiť situáciu v prípade príletu pacienta na letisko v Bratislave, ak by pacient navštívil sám zdravotnícke zariadenie (ambulanciu všeobecného lekára alebo centrálny príjem nemocnice), alebo by pacient z domácnosti kontaktoval lekára.

Z pracovného stretnutia vyplynuli konkrétne úlohy a opatrenia k ďalšiemu zvyšovaniu úrovne pripravenosti SR na riešenie možného výskytu Eboly v Slovenskej republike. Prioritou je dodržiavanie a koordinácia dohodnutých postupov, pravidelná edukácia zdravotníckeho personálu pri objavení, pri zachytení a transporte osoby s vysokou virulentnou nákazou. Dôležité je správne používanie osobných ochranných pracovných pomôcok zdravotníckym personálom. V súčasnosti sú k dispozícií  2 špeciálne biohazard tímy záchrannej zdravotnej služby v Bratislave a Košiciach s  výbavou na takéto transporty, čiže  s biovakmi, pretlakovou kombinézou a špeciálnou maskou. Výsledkom koordinačného stretnutia bolo aj odporúčanie Ministerstva zdravotníctva SR, dovybavenie záchrannej zdravotnej služby v ďalších 6 krajoch.   Opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté naďalej trvajú. Úrad verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky  priebežne monitoruje situáciu vo výskyte Eboly.

Samozrejme, pokračovať sa bude aj v edukácii obyvateľstva, a to prostredníctvom informačných letákov, zverejňovania správ na webovej stránke ÚVZ SR, informovanie verejnosti médiami. Úrad verejného zdravotníctva SR pripraví z pracovného koordinačného stretnutia Informačný bulletin, v ktorom budú zahrnuté opatrenia dotknutých ministerstiev. Distribuovaný bude všetkým, ktorí sa zúčastnili rokovania a táto problematika im primárne spadá do kompetencie.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky