Posudzovanie zdravotnej a odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov –  usmernenie

Posudzovanie zdravotnej a odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov – usmernenie

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva k nasledujúcim otázkam z aplikačnej praxe

1) či sa vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z.) uplatňuje len na osoby vykonávajúce epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, ktoré nemajú zdravotnícke vzdelanie a

2) či pracovná zdravotná služba (ďalej „PZS“), resp. lekár v PZS, ktorý nie je súčasne ošetrujúcim lekárom osoby, ktorá vykonáva epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, môže vydávať takejto osobe potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,

toto usmernenie:

Ad 1) Podľa § 2 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“) epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia, pričom podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. k nim patrí aj epidemiologicky závažná činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Podrobnosti, týkajúce sa zdravotnej a odbornej spôsobilosti sú ustanovené vo vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z. z. Podľa § 22 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. epidemiologicky závažnú činnosť môže vykonávať len osoba odborne spôsobilá a osoba zdravotne spôsobilá. Požiadavky § 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. sa vzťahujú na všetky osoby vykonávajúce epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov bez ohľadu na povolanie, t. j. aj na osoby so zdravotníckym vzdelaním. Jediné výnimky sú uvedené v § 22 ods. 5 a 6 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. a týkajú sa žiakov a osôb krátkodobo vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť na zotavovacích podujatiach pre deti alebo v iných sezónnych aktivitách, t. j. výnimky sa netýkajú povolania/druhu vzdelania.

Ad 2) Zdravotná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností je osobitne legislatívne upravená a legislatívne nesúvisí s činnosťou pracovnej zdravotnej služby.

Podľa § 22 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba potvrdením o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydá lekár. Teda nepreukazuje sa preukazom, ani lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f a prílohy č. 3c zákona č. 355/2007 Z. z.

V § 22 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. je pri slove „lekár“ legislatívny odkaz 13) na § 12 zákona č. 576/2004. Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To znamená, že lekár, ktorý vydá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, je lekár, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, teda jej ošetrujúci lekár. Nie lekár pracovnej zdravotnej služby (ten má dohodu so zamestnávateľom). Iba v tom prípade by to mohol byť aj lekár pracovnej zdravotnej služby, ak by bol zároveň ošetrujúcim lekárom zamestnanca/osoby s uzatvorenou dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; aj vtedy by však musel vydať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti podľa § 22 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. ako ošetrujúci lekár, a nie lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f a prílohy č. 3c zákona č. 355/2007 Z. z. ako lekár pracovnej zdravotnej služby.

Lekár pracovnej zdravotnej služby vykonáva dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu z hľadiska zdravotných rizík z faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré sú definované v § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. Nepatrí tam vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti. Teda lekár pracovnej zdravotnej služby neposudzuje zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti. Posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu podľa § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. výkonom lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, teda k faktorom práce a pracovného prostredia, pri ktorých môže dôjsť k poškodeniu zdravia zamestnanca.

Podstatou vykonávania epidemiologicky závažnej činnosti (v tomto prípade epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov) nie je minimalizácia poškodenia zdravia samotného zamestnanca, ale prostredníctvom dodržania postupov správnej praxe a zásad osobnej hygieny minimalizácia vzniku alebo šírenia prenosného ochorenia, t. j. minimalizácia rizika poškodenia zdravia iných osôb vo vzťahu ku konzumovaniu kontaminovaných potravín alebo pokrmov.

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky