Poradne zdravia

Úrady verejného zdravotníctva prevádzkujú Poradne zdravia, v rámci ktorých môžete konzultovať rôzne aspekty rizík pre svoje zdravie a o spôsoboch, ako ich zmierniť alebo minimalizovať.
K dispozícii sú nasledujúce poradne zdravia:
Poradne zdravia sú členené nasledujúco:

 • Základná poradňa zdravia
 • Špecializované poradne zdravia (každé RÚVZ)
  • Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity
  • Poradňa zdravej výživy
  • Poradňa odvykania od fajčenia
 • Ďalšie poradne
  • Poradňa podpory psychického zdravia
  • Poradňa pre deti a mládež
  • Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK
  • Poradňa protidrogová - HIV/AIDS
  • Poradňa pre HbsAg pozitívnych a ich rodiny
  • Poradňa pre tehotné a dojčiace matky
  • Poradňa očkovania
  • Poradňa ochrany zdravia pred účinkami radónu a kozmického žiarenia
  • Poradňa environmentálneho zdravia
  • Poradňa ochrany a podpory zdravia pri prác

Kontakty na jednotlivé poradne zdravia a podrobnejšie informácie