Pohár sklenený Latte Macchiato „Coffee love“

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky obdržal na základe vykonaných kontrol na trhu v SR orgánmi verejného zdravotníctva oznámenie o nevyhovujúcom výrobku s názvom pohár sklenený Latte Macchiato „Coffee love“, 0,38 l, označenie: Art. Number: 00111228, EAN kód: 404 7443351715, Batch Code: B2200997, výrobca: XAVAX (krajina pôvodu: neuvedená), distribútor: Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim / Bayern, Nemecko, ktorý bol odobratý v obchodnej sieti.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok vo výluhu ústneho okraja vzorky do 4 % kys. octovej za podmienok testu nespĺňa požiadavky výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva piata hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov v parametri obsah kadmia (Cd), (nameraná hodnota > 0,30 mg/predmet, limitná hodnota 0,2 mg/predmet).

Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR, ktorý bude zároveň hlásený aj do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF systém).

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

pohar_coffee_love