Podávanie žiadosti o vydanie výpisu z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie výpisu z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá má možnosť požiadať o vydanie výpisu z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva výpis z centrálneho registra osobných dávok na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba alebo
 2. meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, pohlavie, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, ak je žiadateľom fyzická osoba,
 3. meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ.

 • elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby - Prejsť na elektronickú službu
 • listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - Prejsť na listinné podania

Vydanie výpisu z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov je spojený s úhradou správneho poplatku.

 • Listinné podanie - 10,00 €
 • Elektronické podanie - 5,00 €
 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne príslušného orgánu radiačnej ochrany (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Pre vydanie výpisu z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov nie je stanovená zákonná lehota, ale Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spravidla vydá výpis z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.

Výpis z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov bude zaslaný do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude výpis z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov zaslaný listinnou formou prostredníctvom pošty.