Peľová situácia

Peľ je jednou z najčastejších príčin alergií dýchacích ciest. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie alergia patrí medzi štvrté najčastejšie sa vyskytujúce ochorenie vo svete. Včasné iormácie o priebehu peľovej sezóny alergologicky významných druhov rastlín a denných koncentráciách peľu a spór v ovzduší, ktoré zabezpečuje Peľová informačná služba, významne pomáhajú v diagnostike, prevencii a liečbe polinóz.
Priebeh peľovej sezóny sa každoročne odlišuje a je ovplyvňovaný meteorologickými podmienkami a charakteristikami, preto je systematické monitorovanie množstva peľových zŕn v ovzduší pre prevenciu a zmierňovanie príznakov inhalačných alergických ochorení veľkým prínosom. Je dôležité, aby cenné výsledky, ktoré PIS poskytuje boli využívané odbornou i laickou verejnosťou.

Extrémne zmeny počasia majú veľký vplyv na zdravie človeka. Za posledných 30 rokov sa klíma v Európe zmenila, čo sa prejavilo aj na predĺžení peľovej sezóny asi o 10- 11 dní. Následkom klimatických zmien a globalizácie sa do našich oblastí deň čo deň dostávajú peľové zrná rastlín, ktoré sa obyčajne u nás nevyskytujú. Pele a vzdušné plesne sú považované za najvýznamnejšie alergény
vonkajšieho ovzdušia.

Znečisťujúce látky v ovzduší (oxidy síry, oxidy dusíka, ozón) tiež prispievajú k vyššej produkcii peľu rastlinami, nakoľko podstatným spôsobom modifikujú vlastnosti rastlín: mení sa mikroštruktúra obalových vrstiev peľového zrna – zvyšuje sa počet kanálikov, zväčšuje sa ich priemer, uvolňujú sa alergizujúce proteiny. Rastliny v znečistenom prostredí teda produkujú väčšie množstvo peľu, peľové zrná adherujú na pevné častice v znečistenom ovzduší a môžu sa nimi transportovať. Znečistenie ovzdušia a pôdy spôsobuje tiež zmenu druhového zastúpenia rastlín, s prevahou odolných, polinóznych druhov s vysokou produkciou peľu.

Senzibilizácia na peľ sa objavuje už od 3 rokov dieťaťa, s maximálnym výskytom od školského veku, s klinickými prejavmi sennej nádchy. Do ovzdušia sa z pôdy a rastlín uvoľňujú tiež plesne s produkciou alergizujúcich spór. Ich výskyt koreluje s výskytom peľov, s maximom v letnom období jún-júl, ale alergizujú menej často.

Zo zdravotného hľadiska sú významné práve druhy polinóznych rastlín, ktoré produkujú alergizujúci peľ. Polinózne rastliny sa delia do 3 skupín: dreviny; trávy; byliny. Toto delenie nemá nič spoločné s botanickým systémom, ale má veľký význam pre alergologickú prax. Tieto tri skupiny rastlín sa od seba líšia vzhľadom a obdobím kvitnutia. V našich klimatických podmienkach je asi u 50 % polinotikov hlavným alergénom peľ tráv a asi u 25 % polinotikov je dominantný peľ bylín a drevín. Väčšinou prevládajú polyvalentní alergici, to sú pacienti precitlivený na peľ dvoch alebo všetkých troch skupín polinóznych rastlín.

Negatívny trend nárastu alergických ochorení – najmä polinóz sa stal podnetom pre lekárov, botanikov i aerobiológov iniciovať obnovenie a vybudovanie funkčnej siete monitorovacích staníc peľovej informačnej služby (PIS), za účelom poskytovania presných a včasných informácií o obsahu alergizujúcich organických častíc – peľu a spór v ovzduší.

Peľová informačná služba slúži na meranie množstva peľu v ovzduší. Využíva presné kvantitatívne metódy, ktoré fungujú na princípe počítania peľových zŕn a spór. Peľové zrná sú zachytávané v peľovom lapači za určitý časový úsek – najčastejšie je používaný sedem dňový cyklus.. Pri determinácii vzoriek ovzdušia na účely PIS sa využívajú mikroskopicko-morfologické charakteristiky peľových zŕn. Centrálna databáza európskej PIS je vo Viedni.

Od roku 2002 laboratóriá RÚVZ Banská Bystrica začali vykonávať štandardnú metódu peľového monitoringu v súlade s európskou PIS. Pre veľký záujem odbornej aj laickej verejnosti sa urýchlila realizácia vzniku funkčnej siete staníc PIS na Slovensku a v roku 2006 boli spustené do prevádzky monitorovacie stanice pri ÚVZ SR Bratislava, RÚVZ Košice, Nitra, Trnava, Žilina a Banská Bystrica. Uvedené monitorovacie stanice sa stali rovnocennou súčasťou európskej PIS, tým pádom sa výsledky vyskytujú aj v celoeurópskych peľových mapách a správach.

Peľová informačná služba, ktorá je prevádzkovaná úradmi verejného zdravotníctva poskytuje v sezóne kvitnutia v týždňových intervaloch peľové spravodajstvo. Jeho obsahom je informácia o peľovej situácii v konkrétnej lokalite, s určením obsahu peľových zŕn konkrétneho rastlinného druhu a spór plesní v 1 m3 vzduchu, s interpretáciou výsledkov pre využitie odbornou i laickou verejnosťou. Všetky informácie o koncentrácii peľu v ovzduší za daný týždeň, ich grafické znázornenie, peľový kalendár, peľová situácia v daných regiónoch a peľová prognóza sú dostupné na stránke www.pelovespravodajstvo.sk.

Informácie ohľadom výskytu peľu v ovzduší sú dôležité nielen pre lekára ale aj pre pacienta. Ľudia, ktorí majú väčší záujem o informácie majú možnosť sa bezplatne zaregistrovať na web stránke, s tým že kde im budú pravidelne zasielané informácie o peľovej situácii a výskyte „ich alergénu“ v ovzduší.