Oznámenia o potravinách

Späť Ovocné kaše Nestlé BL

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Poľska – „Kadmium v ryžovom výrobku pre dojčatá a malé deti pôvodom z Poľska“. Vo výrobku na trhu v Poľsku bol laboratórnou analýzou zistený obsah kadmia 0,067 mg/kg (max. povolený limit podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 je 0,04 mg/kg). Možným zdrojom kontaminácie je ryža pôvodom z Talianska.

Uvedené sa týka aj nasledovných druhov výrobkov dodaných do SR (Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, Prievidza):

Kódy Nestlé BL

Nestlé Slovensko s.r.o. doložila Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dokumenty potvrdzujúce, že v predmetných výrobkoch, ktoré sú na trhu v SR bol stanovený obsah kadmia 0,046 mg/kg.

Nestlé Slovensko s.r.o. už zabezpečuje sťahovanie predmetných nevyhovujúcich výrobkov z trhu v SR.

ÚVZ SR v nadväznosti na vyššie uvedené v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR overuje, prípadne zabezpečuje stiahnutie predmetných škodlivých výrobkov z trhu v SR.

Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby uvedené výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.

Obal Nestlé BL