Oznámenia o potravinách

Späť Zistenie porušenia kritéria bezpečnosti potraviny - nevyhovujúceho mikrobiologického ukazovateľa Cronobacter sakazakii v počiatočnej dojčenskej mliečnej výžive z bielkovín kozieho mlieka v prášku, dátum minimálnej trvanlivosti 31.10.2023, šarža L430

Na základe vykonanej úradnej kontroly potravín úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bola zistená prítomnosť nevyhovujúceho výrobku: Počiatočná dojčenská mliečna výživa z bielkovín kozieho mlieka v prášku ,,Naše mléko 1“, výrobca: GOLDIM s. r. o., Michelská 18/12a, 14 000 Praha 4, ČR, dátum minimálnej trvanlivosti 31.10.2023, šarža L430.

Uvedený výrobok bol vyšetrený v akreditovanom laboratóriu RÚVZ. Výrobok nevyhovel v mikrobiologickom ukazovateli Cronobacter sakazakii, čím došlo k porušeniu kritéria bezpečnosti potraviny, čo je v rozpore s nariadením Komisie č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny. Na základe uvedeného sa daný výrobok nepovažuje za bezpečný a sťahuje sa z trhu.

ÚVZ SR v spolupráci s dotknutými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva overuje prítomnosť uvedeného výrobku na trhu v SR.

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR a došlo k porušeniu kritéria bezpečnosti potraviny v prípade danej šarže výrobku (ide o počiatočnú výživu dojčiat určenú pre dojčatá do veku 6 mesiacov, Cronobacter sakazakii je patogén, ktorý môže spôsobiť závažné ochorenie), dôrazne odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok s vyššie uvedenými identifikačnými informáciami nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.

Uvedený výrobok bol ÚVZ SR nahlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF).

Balenie popis

Zadná strana obalu

Oblas z predu