Označenie obalových materiálov na potraviny a kuchynských pomôcok nemôže zavádzať

Výkon úradných kontrol v Slovenskej republike ako aj v iných členských štátoch Európskej únie poukazuje na skutočnosť, že v posledných rokoch sa na trh uvádza stále väčší počet materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami vyrobených z plastu, ku ktorým sa pridávajú bambusové alebo iné prírodné  látky.

Príkladom sú obalové materiály, ale aj kuchynské pomôcky (misky, taniere, poháre).  Tieto materiály a predmety sa často svojim vzhľadom podobajú na melamínové plastové výrobky pričom sú určené na styk s potravinami tak ako klasické plastové výrobky.  Avšak tieto nové typy výrobkov sa zvyčajne skladajú  z melamínového plastu ako hlavného kompozitného materiálu, ale obsahujú tiež mletý bambus („bambus-melamín“) alebo iné podobné zložky, napríklad kukuričnú alebo pšeničnú múku. Na rozdiel od melamínového riadu ktorý je lesklý a hladký, sú tieto výrobky matné a majú drsnejšiu štruktúru.

Od roku 2016 prebieha výkon úradných kontrol v SR špecificky zameraný na zistenie možnej migrácie formaldehydu resp. melamínu práve z výrobkov, ktoré obsahujú bambusové vlákna, resp. iné prírodné materiály. U dvoch výrobkov dostupných na slovenskom trhu bola zistená presiahnutá migrácia formaldehydu a výrobky, boli stiahnuté z trhu a hlásené v systéme RASFF. Zároveň bolo zistené, že tieto výrobky sa z marketingových dôvodov predávajú pod označením „eco friendly“, „bio“, „prírodný“, „bambusový“, „biologicky rozložiteľný“, „ekologický“, „organický“ atď.

Toto označovanie v žiadnom prípade nezodpovedá materiálovému zloženiu výrobkov, pretože ich základnou zložkou je plast a prídavok prírodných materiálov (bambus, pšenica, kukurica) dosahuje len určité percento zloženia. V legislatíve nie je definované aké percentuálne zloženie môže obsahovať výrobok, aby mohol byť označovaný ako  „eco friendly“, „bio“, „prírodný“,  „bambusový“, „biologicky rozložiteľný“, „ekologický“,  „organický“ atď.

Takéto označovanie je neprípustné vzhľadom na to, že podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004 nesmie byť „označovanie, reklama a prezentácia materiálu alebo predmetu zavádzajúce pre spotrebiteľov“.

Podnikateľské subjekty, ktoré uvádzajú takéto výrobky na trh si musia byť vedomé skutočného materiálového zloženia výrobkov a nesmú zneužívať prídavok prírodných materiálov k plastom na zavádzajúce označovanie a podporu predaja. Uvádzanie plastových výrobkov na trh sa riadi požiadavkami nariadenia (ES) č. 10/2011 a je povinnosťou predkladať vyhlásenie o zhode a podpornú dokumentáciu, ktoré deklarujú zdravotnú bezpečnosť týchto výrobkov.

Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade