Odborná spôsobilosť

Pre výkon viacerých činností  vo firmách, ktorých aktivity súvisiacich s verejným zdravím sú požadované špeciálne vedomosti, schopnosti a zručnosti. Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania a odbornej praxe alebo úspešné vykonanie skúšky.

Aj keď je odborná spôsobilosť viazaná na fyzickú osobu, týka sa aj podnikateľov, ktorí sú fyzickými osobami a zamestnávateľov, ktorí pre aktivity svojej firmy potrebujú zamestnancov s príslušnou fyzickou spôsobilosťou.

Služby súvisiace so získaním odbornej spôsobilosti