Ochorenie COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky  sa riadi platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú problematiku ochrany a spracovania osobných údajov, a to najmä nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.).

ÚVZ SR v tejto súvislosti pri svojich činnostiach postupuje podľa § 60 a) až 60 e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

  1. Za účelom vedenia dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2 je vedený na ÚVZ SR „Informačný systém fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2“. Záznam o spracovateľskej činnosti na tento IS (pdf, 151 Kb)
  2. Informačná povinnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k informačnému systému Moje ezdravie (pdf). Záznam o spracovateľskej činnosti na IS Moje ezdravie (pdf, 231 kB)
  3. Informácia k spracovaniu osobných údajov v súvislosti s očkovaním COVID-19 (pdf, 146 kB)