NRC pre hluk a vibrácie

Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie bolo zriadené na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. S15457-2020-OVZSaP-2 zo dňa 14.10.2020, s účinnosťou od 01.11.2020. Činnosť NRC pre hluk a vibrácie v životnom a v pracovnom prostredí organizačne a metodicky riadi regionálny hygienik v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. .

Pracovnou náplňou NRC pre hluk a vibrácie je zabezpečenie odborného kontaktu v problematike objektivizácie a posudzovania hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí s odbornými zložkami v rámci rezortu MZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a  Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ). Zároveň NRC spolupracuje s mimorezortnými zložkami v Slovenskej republike – Slovenskou akustickou spoločnosťou (SkAS), Slovenskou akustickou spoločnosťou pri SAV (SKAS), Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), Slovenskou národnou akreditačnou službou, Technickým skúšobným ústavom Piešťany, Slovenským metrologickým ústavom, Žilinskou univerzitou a pod.. Odborne a metodicky usmerňuje pracoviská RÚVZ v SR vykonávajúce objektivizáciu a posudzovanie hluku a vibrácií v životnom a v pracovnom prostredí. V oblasti objektivizácie a posudzovania hluku a vibrácií v životnom a v pracovnom prostredí získava, spracováva a poskytuje odborné informácie, zabezpečuje ich správnu interpretáciu, pripravuje odborné podklady pre hlavného hygienika Slovenskej republiky (HH SR) s cieľom jednotného usmernenia činnosti RÚVZ v SR. Podieľa sa taktiež na dodaní odborných podkladov pre odborné metodické a informačné materiály v oblasti hluku a vibrácií. Pripravuje a zavádza referenčné metódy a metodiky, ku ktorým zabezpečuje odborné zaškolenie.

Na základe požiadaviek ÚVZ SR a RÚVZ v SR sa NRC zúčastňuje na objektivizácii a posudzovaní hluku a vibrácií v životnom a v pracovnom prostredí, najmä v sporných prípadoch a pri druhostupňovom konaní. Podieľa sa taktiež na riešení podaní a sťažností týkajúcich sa výsledkov, metodík a postupov pri objektivizácií hluku a vibrácií v životnom a v pracovnom prostredí a pri preverovaní ich záverov.

Na úseku slovenskej legislatívy sa zúčastňuje na tvorbe legislatívnych návrhov právnych predpisov v oblasti objektivizácie a posudzovania hluku a vibrácií v životnom a v pracovnom prostredí. V rámci európskej legislatívy plní odborné úlohy súvisiace s reportingom údajov Európskej komisie, harmonizáciou legislatívy v oblasti hluku a vibrácií v životnom a v pracovnom prostredí v SR s legislatívou EÚ, WHO a jej následnej implementácií, pričom v rámci spolupráce s ÚVZ SR pripravuje odborné podklady pri plnení úloh vyplývajúcich z národnej legislatívy a legislatívy EÚ v tejto oblasti (napr. § 7 ods. 2 zákona č. 2/2005 Z.z. ). V rámci ochrany zdravia pred hlukom pripravuje NRC návrhy opatrení na ochranu zdravia obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v životnom a v pracovnom prostredí pre RÚVZ v SR, ÚVZ SR a MZ SR. Taktiež zabezpečuje a organizuje pre pracovníkov ÚVZ SR a RÚVZ v SR vykonávajúcich činnosť v oblasti objektivizácie a posudzovania hluku a vibrácií v životnom a v pracovnom prostredí celoslovenské odborné podujatia s cieľom sústavného zvyšovania odbornosti v danej problematike a uplatňovania jednotného postupu. V nadväznosti na to poskytuje konzultácie pre odborníkov, fyzické a právnické osoby v oblasti objektivizácie a posudzovania hluku a vibrácií v životnom a v pracovnom prostredí. Jedenkrát ročne predkladá HH SR správu o činnosti NRC pre hluk a vibrácie.

Bližšie informácie o činnosti NRC pre hluk a vibrácie sú uvedené na www. ruvzza.sk.
Kontakty: e-mail : za.hluk@uvzsr.sk , telefón: + 421 911 601 204, +421 41 72 338 43- 45, kl. 184
Adresa: RÚVZ so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 1731, 010 01 Žilina