Národné referenčné centrá (NRC)

O NRC pojednáva § 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Národné referenčné centrum je na účely tohto zákona špecializované pracovisko úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na riešenie úloh verejného zdravotníctva.
Národné referenčné centrum

  1. zabezpečuje špecializovanú nadstavbovú a konečnú laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych výsledkov,
  2. stanovuje referenčné metódy a štandardy,
  3. vykonáva expertíznu, metodickú a publikačnú činnosť,
  4. zabezpečuje epidemiologický dohľad,
  5. uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia a ktorý bol získaný z potvrdeného prípadu ochorenia,
  6. spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou,
  7. zabezpečuje zaškoľovanie v nových laboratórnych metodikách.

Prehľad všetkých NRC