Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015- 2025

Slovenská republika na základe podpísania Európskej charty boja proti obezite (ďalej len „ charta“ ), na ministerskej konferencii 16. novembra 2006 v Istanbule ako reakciu na výzvu, ktorú pre zdravie predstavuje epidémia obezity, prijala na zasadnutí vlády Slovenskej republiky 9. januára 2008 Národný program prevencie obezity. Týmto krokom zároveň vláda Slovenskej republiky potvrdila, že zdravotníctvo a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky je jej prioritou.

Slovenská republika svojou účasťou a aktívnym vystupovaním týmto deklarovala záväzok posilniť aktivity zamerané na boj proti obezite v súlade s chartou a posunúť túto problematiku medzi prioritné body. Ciele a úlohy vyplývajúce z Národného programu prevencie obezity boli plnené najmä prostredníctvom špecifických rezortných plánov, či programov, ktoré boli zverejnené Uznesením vlády číslo 19/2011 „Správy o plnení Národného programu prevencie obezity v Slovenskej republike za roky 2008 - 2010“ a Uznesením vlády číslo 294/2014 „Správy o plnení Národného programu prevencie obezity v Slovenskej republike za roky 2010 - 2013“.

Na základe vyššie uvedených správ je vytvorený Národný akčný plán na prevenciu obezity na roky 2015 – 2025, ktorý tematicky vychádza z Národného programu prevencie obezity

Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025 (pdf, 121 kB)