MZ SR / ÚVZ SR: Prevencia je pri HIV/AIDS rozhodujúca

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo na rokovanie vlády správu o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2017 – 2020. Ide o informatívny materiál, ktorý referuje o aktivitách za rok 2019. Počet ľudí s HIV kumulatívne narastá. Najviac ich žije vo väčších mestách, najmä Bratislavského kraja. Vlani bolo u nás diagnostikovaných 102 nových prípadov HIV infekcie, z toho takmer tretina sa týkala cudzincov pri ich pobyte na Slovensku.

„Pokiaľ ide o problematiku HIV/AIDS, našou ťažiskovou úlohou je dokonalá prevencia. Orientovať sa musíme i na mladých ľudí,  a to aj s dôrazom na podporu zdravého životného štýlu a na aktivity v protidrogovovej oblasti. Pacienti s HIV a AIDS sú dispenzarizovaní, liečení na špecializovaných zdravotníckych pracoviskách, pretože ich ošetrovanie si vyžaduje vysoko odbornú starostlivosť,  a to aj vzhľadom na zníženú imunitu“  uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Slovensko patrí k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie, hoci počet prípadov kumulatívne narastá, najmä u homosexuálov. Nárast celkového počtu prípadov môže byť aj dôsledkom toho, že ľudia sa na základe osvety rozhodnú pre vyšetrenie.

Národný program prevencie HIV/AIDS na Slovensku je zameraný na celú populáciu, s dôrazom na ohrozené skupiny obyvateľstva, testovanie a poradenstvo. Prevencia spočíva najmä v znížení rizika vzniku, šírenia a prenosu infekcie, zníženie sociálneho dopadu a zabezpečenie adekvátnej zdravotnej aj sociálnej starostlivosti. „Programy a kampane o prevencii HIV/AIDS realizujú regionálne úrady verejného zdravotníctva po celom Slovensku. Vo vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva fungujú Poradne pre problematiku HIV/AIDS, ktoré poskytujú osobné, telefonické, emailové poradenstvo a anonymný bezplatný odber“  informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas. Poradenstvo záujemcom o testovanie poskytuje rovnako aj Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS prostredníctvom Linky dôvery.

Národný program  sa zameriaval  na prevenciu HIV/AIDS, poradenstvo, napríklad regionálne úrady verejného zdravotníctva  realizovali prednášky, besedy a diskusie v školách. Tieto edukačné aktivity  sa venujú problematike dospievania, výchove k zodpovednému rodičovstvu, partnerstvu, ako aj  prevencii pohlavne prenosných infekcií. Osveta a pomoc v tejto oblasti je tiež v portfóliu Slovenského Červeného kríža a občianskeho združenia Odyseus a STORM.

Skorá diagnostika a liečba znamenajú pre osobu s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život. Testovanie by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Testovanie ponúka Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a oddelenia klinickej mikrobiológie nemocníc či testovacie centrum v Bratislave. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti. Prevencia je jediný a zároveň najúčinnejší prostriedok v zabránení šírenia infekcie HIV/AIDS. Základom prevencie je testovanie na HIV, ako nevyhnutný nástroj na  čo najrýchlejší začiatok potrebnej liečby, čím sa zabezpečí, aby všetci ľudia  s HIV mohli viesť zdravý a produktívny život. Testovanie je na Slovensku dostupné  pre každého, pričom je rešpektovaná anonymita vyšetrovaného. V prípade, ak sa  včas stanoví diagnóza, dochádza, s veľkou pravdepodobnosťou k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby. Podľa  Svetovej zdravotníckej organizácie celosvetovo drvivá väčšina ľudí žijúcich s HIV infekciou je v krajinách s nízkym a stredným ekonomickým príjmom.