Monitoring odpadových vôd

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 45. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021.  Odvtedy sa  kontinuálne vyšetrujú vzorky odpadových vôd z rovnomerne geograficky  rozložených čističiek odpadových vôd (ČOV). V priebehu roka sa intenzita monitoringu optimalizuje podľa epidemiologickej situácie.  

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú sa v NRC na ÚVZ SR.

Do 45. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 4603 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4486 (97,46 %) vzoriek.

V 45. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 22 vzoriek. Všetky vyšetrené vzorky boli pozitívne na prítomnosť RNA SARS-CoV-2.  V 10 vzorkách (45,45 %) došlo k miernemu vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 12 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu. 

graf 1

V 45. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách poukazuje na mierne zvýšenie v Bratislavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. 

graf 3

graf 4

graf 5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa 1

mapa 2