Monitoring odpadových vôd

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 33. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.

Pre zlepšenú epidemiologickú situáciu sa od 19.6.2023 pristúpilo k redukcii odberov a vyšetrovania vzoriek odpadových vôd.

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.

Do 33. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 4497 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 4380 (97,40 %) vzoriek.

V 33. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 16 vzoriek, 1 vzorka bolo negatívna. V 14 vzorkách (87,5 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 2 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu. 

graf 1

V 33. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie vo všetkých krajoch. 

graf 3

graf 4

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa 1

mapa 2