Monitoring odpadových vôd

Späť Monitoring odpadovej vody na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 časť sekvenácia pozitívnych vzoriek

Od 40. kalendárneho týždňa 2022 do 2. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 836 vzoriek odpadovej vody, z toho 614 (73,44 %) vzoriek bolo odoslaných na sekvenáciu k určeniu variantov a subvariantov  SARS-CoV-2  do Vedeckého parku Univerzity Komenského (VP UK).

Za sledované obdobie bol dominantným variantom Omicron BA.5 (76,50 %), druhým najviac zastúpeným variantom bol BA.2 (7,79 %), tretím najviac zastúpeným variantom bol BA.4 (5,04 %). Potom nasledoval BA 2.75 (1,31%). Varianty BA.1,  BA.3 a Delta neboli zistené ani v jednej vzorke. 9,37% podiel tvorili bližšie neurčené varianty označené ako iné (other).
Pozn. *skupina VARIANT Iné/OTHER predstavuje subvarianty nezaradené v TESSy nomenklatúre (The European Surveillance System)

Zastúpenie variantov  SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku

Vo všetkých kalendárnych týždňoch prevládal variant Omikronu BA.5 s najvyšším zastúpením v 40. kalendárnom týždni, a to viac ako 98 %. V 52. týždni 2022 a v 1. kalendárnom týždni 2023 mal vo vzorkách dominanciu opäť variant BA.5.

Zastúpenie jednotlivých variantov SARS CoV-2 v odpadových vodách v jednotlivých krajoch sa významne nelíšilo. Vo všetkých prevládal variant Omikronu BA.5.

Zastúpenie variantov SARS-CoV-2 podľa krajov

Prehľad záchytených variantov SARS-CoV-2 na Slovensku

Prehľad záchytených variantov SARS-CoV-2 v Bratislavskom kraji

Prehľad záchytených variantov SARS-CoV-2 v Trnavskom kraji

Prehľad záchytených variantov SARS-CoV-2 v Nitrianskom kraji

Prehľad záchytených variantov SARS-CoV-2 v Trenčianskom kraji

Prehľad zachytených variantov  SARS-CoV-2 v Banskobystrickom kraji

Prehľad zachytených variantov  SARS-CoV-2 v Žilinskom kraji

Prehľad zachytených variantov  SARS-CoV-2 v Prešovskom kraji

Prehľad zachytených variantov  SARS-CoV-2 v Košickom kraji