„Medzinárodný deň starších“ – 1. október

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov v rezolúcii 45/106 1. október ako „Medzinárodný deň starších ľudí“. Dôvodom bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia starne. Starnutie populácie so sebou prináša významné hospodárske a sociálne výzvy, tak pre vyspelé, ako aj rozvíjajúce sa krajiny.

„Medzinárodný deň starších ľudí“, ktorý  si v roku 2012 pripomíname už 22. rok,  má upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie v spoločnosti, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Poukázať má tiež na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí, pričom snaha o zlepšovanie kvality ich miesta a uplatnenia sa v spoločnosti nemá zostať iba témou diskusií, ale systematicky má vyústiť so konkrétnych činov.

V tento deň na každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Slovenskej republike  v 36 Poradenských centrách na ochranu a podporu zdravia – v Poradniach zdravia – bude  „Deň otvorených dverí“. Počas tohto dňa si môžu seniori prísť zmerať  krvný tlak, hladinu oxidu uhoľnatého, antropometrické ukazovatele, percento telesného tuku, zároveň im bude stanovený BMI a WHR index, tiež poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR počas celého roka realizujú priebežne rôzne činnosti zamerané na zlepšenie zdravia, predlžovanie života a zlepšenie kvality života celej populácie pomocou podpory zdravia, prevencie chorôb a rôznych foriem zdravotných intervencií.

V kontexte „Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012“ budú pracovníci odborov podpory zdravia v priebehu celého mesiaca október intenzívne zameriavať svoje aktivity práve na podporu zdravia seniorov. Zámerom aktivít bude zvýšenie povedomia v o oblasti prevencie ochorení súvisiacich s vyšším vekom, zvýšenie kvality života starších, zdravotného uvedomenia a načrtnúť možné riešenia zdravotných problémov u seniorov a podporu zdravia starších ľudí.

Sprievodné aktivity regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR:

  • propagácia „Medzinárodného dňa starších“ na  webových stránkach úradov verejného zdravotníctva, v rádiách, v mestských a regionálnych novinách, prípadne televíziách,
  • aktivity mobilnej poradne zdravia - meranie tlaku krvi, meranie antropometrických ukazovateľov, stanovenie BMI a WHR indexu, meranie percenta telesného tuku, meranie hladiny CO, odborné poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl seniorov,
  • edukačná činnosť - prednášky, besedy  (napr.: Zdravý životný štýl, Alzheimerova choroba, Osteoporóza, Prevencia úrazov v staršom veku, Príprava na seniorský vek, Zdravé starnutie, Choroby v staršom veku, Výhody očkovania proti chrípke a pneumokokom, Pohybová aktivita,  Pamäť ...),
  • cvičenie so seniormi v poradniach zdravia na podporu pohybovej aktivity,
  • distribúcia výchovno-vzdelávacích materiálov,
  • oslovenie škôl  s cieľom navrhnúť vedeniu škôl uskutočniť besedy učiteľov so študentmi na tému Medzigeneračná solidarita,  realizáciu výtvarnej alebo literárnej súťaže na tému: „Môj starý rodič a ja“.

Spomínané aktivity zamerané na podporu zdravia seniorov budú realizované v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku, so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou, v zariadeniach pre seniorov, na univerzitách tretieho veku, tiež na konferenciách obsahovo zameraných pre seniorov.

Vypracoval: Odbor podpory zdravia