LIMITNÉ A AKČNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE HLUKU (Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z.)

Na ochranu zdravia zamestnancov, predovšetkým z hľadiska ochrany ich sluchu pred počuteľným hlukom, sa ustanovujú limitné hodnoty expozície hluku, horné akčné hodnoty expozície hluku a dolné akčné hodnoty expozície hluku.
Určujúcimi veličinami hluku na pracoviskách sú normalizovaná hladina expozície hluku a vrcholová hladina C akustického tlaku. 

Limitné hodnoty a akčné hodnoty expozície hluku pre pracovné prostredie sú: 
Limitné hodnoty expozície              LAEX,8h,L = 87 dB a LCPk =140 dB,  
Horné akčné hodnoty expozície    LAEX,8h,L = 85 dB a LCPk = 137 dB, 
Dolné akčné hodnoty expozície     LAEX,8h,L = 80 dB a LCPk = 135 dB. 

Výsledky merania sa doplnia údajom o neistote merania určeným v súlade s metrologickou praxou.
Pri uplatňovaní limitných hodnôt expozície sa berie do úvahy tlmenie spôsobené chráničmi sluchu, ktoré zamestnanec používa. Limitná hodnota expozície hluku zamestnanca používajúceho chrániče sluchu nie je prekročená, ak redukovaná normalizovaná hladina expozície hluku  L´AEX, 8h  zväčšená o hodnotu príslušnej neistoty, t.j. L´AEX, 8h + U neprekračuje limitnú hodnotu expozície hluku; pri akčných hodnotách sa neberú do úvahy účinky chráničov sluchu. Normalizovaná hladina expozície hluku sa nekoriguje na vplyv tónových alebo impulzových zložiek hluku.
Zamestnanci striedajú pracovné činnosti v rámci pracovnej zmeny. Namerané hodnoty hluku je potrebné prepočítať na normalizovanú hladinu expozície hluku (na 8 hod. pracovnú zmenu) podľa vzťahu:
LAEX,8h = LAeq,T + 10 log (T/Tn),
Výpočet redukovanej normalizovanej hladiny expozície hluku L´AEX, 8h metódou SNR podľa vzťahu:
 L´AEX, 8h = LCEX,8h - SNR