Legislatíva verejného zdravotníctva v minulosti

Verejné zdravotníctvo predstavuje modernú, perspektívne sa rozvíjajúcu oblasť zdravotníctva. Tento odbor vznikol postupnou transformáciou klasických hygienických odborov prostredníctvom reforiem štruktúry, riadenia a financovania na úseku hygieny, epidemiológie a mikrobiológie. V popredí záujmu sa nachádza preferovanie preventívneho zamerania ochrany a tvorby zdravých životných a pracovných podmienok, jasné definovanie práv a povinností orgánov štátnej správy, obcí, právnických a fyzických osôb na úseku ochrany zdravia ľudí, určovanie konkrétnych opatrení na predchádzanie chorobám a systematické sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Dôsledným plnením úloh a cieľov verejného zdravotníctva by sa mali vytvoriť podmienky na pozitívne ovplyvňovanie spôsobu života obyvateľstva a postupné zlepšovanie jeho zdravotného stavu.

Orgány verejného zdravotníctva majú nezastupiteľné miesto pri identifikácii hlavných problémov v súvislosti s problematikou verejného zdravia, určujú stratégie efektívneho riešenia týchto problémov, navrhujú a realizujú účinné intervenčné opatrenia a hodnotia a interpretujú dosiahnuté výsledky.

Verejné zdravotníctvo, ktorého nepochybnou úlohou je slúžiť a spolupracovať so štátnou a verejnou správou, bolo v Rakúsko-Uhorsku začlenené v rezorte Ministerstva vnútra a takisto bolo tomu počas Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. V Československu bolo začlenené v rezorte zdravotníctva. Tomuto začleneniu zodpovedal v minulosti a zodpovedá aj v súčasnosti aj jeho legislatívny rámec:

Pôsobnosť úradov verejného zdravotníctva s účinnosťou od 1. 9. 2007 upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje:

 • organizáciu a výkon verejného zdravotníctva,
 • vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia,
 • zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti,
 • požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky, požiadavky na radiačnú ochranu,
 • opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach,
 • povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
 • výkon štátneho zdravotného dozoru, priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva.

Hlavnými prvkami legislatívy verejného zdravotníctva na Slovensku podľa umelej inteligencie sú:

 1. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – Tento zákon predstavuje základný legislatívny rámec pre verejné zdravotníctvo. Zameriava sa na prevenciu chorôb, podporu zdravia a minimalizáciu rizík spojených so zdravím verejnosti.
 2. Zdravotnícke zákony – Zákony týkajúce sa špecifickej medicínskej praxe, nemocníc, zdravotníckeho personálu a ich certifikácií. Tieto právne predpisy regulujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečujú, že všetky zdravotnícke zariadenia a služby spĺňajú stanovené štandardy kvality a bezpečnosti.
 3. Epidemiologická legislatíva – Táto časť zákona sa zameriava na monitorovanie a reagovanie na epidémie a pandémie, ako aj na kontrolu prenosných chorôb. Zahrnuje opatrenia pre sledovanie, hlásenie a riadenie výskytu infekčných ochorení.
 4. Zákony o liekoch a zdravotníckych pomôckach – Regulácia schvaľovania, používania a monitorovania liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré sú dôležité pre liečbu a prevenciu chorôb.
 5. Etické a právne normy v zdravotníctve – Zahrnujú zákony a pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov pacientov, bioetiky, a práv pacientov. Tieto predpisy sú kľúčové pre udržanie dôvery a integrity v zdravotníckom systéme.

Tieto a ďalšie súvisiace zákony a regulácie tvoria komplexný rámec, ktorý na Slovensku zabezpečuje ochranu verejného zdravia. Aktívna legislatívna práca a aktualizácie sú dôležité pre zabezpečenie toho, aby systém verejného zdravotníctva efektívne reagoval na meniace sa zdravotné a sociálne potreby obyvateľstva.

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.