Podávanie žiadosti o vydanie výpisu z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie výpisu z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá má možnosť požiadať o vydanie výpisu z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva výpis z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba alebo
  2. meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ.

  • elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby - Prejsť na elektronickú službu
  • listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - Prejsť na listinné podania

Vydanie výpisu z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia nie je spojené s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Pre vydanie výpisu z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia nie je stanovená zákonná lehota, ale Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spravidla vydá výpis z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.

Výpis z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia bude zaslaný do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude výpis z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia zaslaný listinnou formou prostredníctvom pošty.