Kamerový systém

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Prevádzkovateľ:   

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
IČO: 00607223
tel.:02 / 49 284 111, e-mail: uvzsr@uvzsr.sk

Zodpovedná osoba:    zodpovedna.osoba@uvzsr.sk , tel.: 02 / 49 284 201

Účel spracúvania osobných údajov:
Získavanie kamerových záznamov je oprávneným záujmom ÚVZ SR za účelom bezpečnosti a ochrany majetku ÚVZ SR, ochrany verejného poriadku, majetku a zdravia dotknutých osôb a samotných dotknutých osôb (zamestnanci a návštevníci ÚVZ SR, náhodní okoloidúci), ktoré sa pohybujú v priestoroch, prístupných verejnosti, v okolí ÚVZ SR, odhaľovania kriminality v priestoroch ÚVZ SR a v  priestoroch  priľahlých k ÚVZ SR.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - GDPR – General Data Protection Regulation (čl. 6           ods. 1 písm.  f)
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona)
  • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Prístup k získaným záznamom z bezpečnostných kamerových systémov:
Prístup k obrazovým záznamom z bezpečnostných kamerových systémov  majú len poučené osoby, ktoré sú poverené na túto činnosť hlavným hygienikom SR, a zamestnanci organizácie, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov ÚVZ SR.

Povinnosť mlčanlivosti:
Prevádzkovateľ a zamestnanci, poverení spracúvaním obrazového záznamu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou bezpečnostného kamerového systému. Osobné údaje, takto získané, nesmú poskytnúť, zverejniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržba, oprava, servis) prídu do styku s osobnými údajmi, získanými kamerovým systémom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie, alebo po skončení štátnozamestnaneckého / pracovného pomeru uvedených osôb.

Povinnosť mlčanlivosti neplatí len, ak  je to potrebné na plnenie úloh súdov, orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitných predpisov; týmto nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa iných osobitných predpisov. Povinnosť mlčanlivosti neplatí ani vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Poskytovanie osobných údajov:
Osobné údaje na obrazovom zázname z bezpečnostných kamier sa poskytujú súdom, orgánom činným v trestnom konaní podľa osobitného predpisu,  organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov ÚVZR SR. Záznam sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu záznamu – dátum, časové rozpätie, priestorové určenie.

Uchovávanie a likvidácia záznamov z bezpečnostných kamerových systémov:
Z kamerového systému sa vyhotovuje záznam. Ak záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je automaticky zlikvidovaný premazaním najneskôr v lehote 5 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Výnimku tvoria záznamy, ktoré budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom alebo priestupkovom konaní. 

Práva dotknutých osôb:
V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba má právo uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie a právo na prístup k osobným údajom a  informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na  doplnenie neúplných osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, v odôvodnených prípadoch právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov. Ak sa domnievate, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené Vaše práva chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek kontaktovať aj zodpovednú osobu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk.

Svoje práva si môžete uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedených v úvode tejto informačnej povinnosti.